PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM.IRENY SENDLEROWEJ  W KIELCACH – NOWA WERSJA

 

PROCEDURA DOKONYWANIA OPŁATY ZA OBIADY

Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.

 1. Informacje o kosztach obiadów za dany miesiąc  umieszczane są na stronie internetowej szkoły oraz  tablicy ogłoszeń.
 2. Należność za obiady należy regulować za cały miesiąc z góry, w wyznaczonych dniach poprzedzających dany miesiąc żywieniowy (wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym opłata przyjmowana jest na początku).
 3. Uczniowie, którzy nie dokonają wpłat w w/w terminie nie będą uwzględniani przy wydawaniu posiłków.
 4. Wpłaty należy dokonywać u kierownika świetlicy za potwierdzeniem KP.

 

PROCEDURA DOKONYWANIA ODPISÓW

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka, wynikającej z choroby lub innych zdarzeń losowych do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego poprzedzającego nieobecność dziecka.
 2. Odpisy obiadów można zgłaszać w świetlicy  lub telefonicznie w sekretariacie szkoły        (nr tel. 41/ 367-64-86).
 3. Należy podać imię, nazwisko, klasę, do której uczęszcza dziecko oraz dni, w których będzie nieobecne.
 4. W wyjątkowych sytuacjach , np. kiedy klasa ma zaplanowaną wycieczkę, odpisu obiadu może dokonać wychowawca klasy (tylko wtedy, gdy dostarczy kierownikowi świetlicy listę z danymi klasy, imionami i nazwiskami uczniów, którzy w danym dniu mieli korzystać          z posiłków).
 5. Jeżeli wychowawca klasy nie spełni w/w warunków odpisy nie zostaną przyjęte.
 6. W przypadku, gdy nieobecność dziecka nie zostanie zgłoszona, jego porcja obiadowa przekazana będzie uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 7. Odpisy obiadów odliczane są przy wpłacie za kolejne miesiące.

Autor: Marzena Zachariasz