Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach – nowa wersja

1.Stołówka jest miejscem spożywania obiadów przygotowanych przez miejską kuchnię cateringową dla uczniów.

2.Obiady wydawane są dla:

a) uczniów wnoszących opłaty indywidualne,

b) dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPR w Kielcach.

3.Posiłki wydawane są w godzinach od 12.00 do 13.45.

4.Rodzice uczniów ubiegających się o przyjęcie do stołówki szkolnej powinni poinformować o tym kierownika świetlicy do dnia 03.09.2014 oraz dokonać wpłaty za obiady.

5.W roku szkolnym 2014/2015 cena obiadu wynosi 3,90 zł.

6.Należność za obiady należy uregulować za cały miesiąc z góry, w terminie do 5 dni roboczych przed końcem miesiąca, poprzedzającego dany miesiąc żywieniowy (nie dotyczy września 2014 r.). Brak wpłaty w w/w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów w następnym miesiącu (szczegółowe zasady określa procedura dokonywania opłat za obiady stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

7.Wpłaty za obiady należy dokonać u kierownika świetlicy za potwierdzeniem KP.

8.W przypadku nieobecności dziecka można odliczyć obiad, jeżeli fakt ten zostanie zgłoszony do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego poprzedzającego nieobecność dziecka.

Odpisy można zgłaszać osobiście u kierownika świetlicy, w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły ( nr tel.41/367-64-86 ).

W pierwszym dniu nieobecności dziecka na obiedzie istnieje możliwość pobrania posiłku na wynos (szczegółowe zasady określaj procedura dokonywania odpisów stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

W przypadku, gdy nieobecność dziecka nie zostanie zgłoszona, jego porcja obiadowa przekazana będzie uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

9.Jadłospis wywieszony jest w stołówce szkolnej oraz na tablicy ogłoszeń bloku żywienia.

10.W godzinach wydawania posiłków w jadalni mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z obiadów. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

11.Przed obiadem należy starannie umyć ręce.

12.Podczas spożywania posiłków obowiązuje kulturalne zachowanie się. Mile widziana jest troska o dzieci młodsze oraz dbałość o ład i porządek.

Należy uczciwie stać w kolejce i pozostawić stoliki w takim porządku, jaki sami chcielibyśmy zastać. Nie wolno biegać po sali, prezentować zachowań, które mogłyby zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu innych.

13.Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym, po czym samodzielnie odnieść brudne naczynia do okienka.

14.Za straty materialne wyrządzone celowo odpowiadają rodzice ucznia.

15.Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.

16.Zabrania się wnoszenia do jadalni okryć! Kurtki oraz buty należy zostawić w szatni!

17.Rodzice i opiekunowie czekają na dzieci na korytarzu szkolnym.

18.Regulamin stołówki szkolnej umieszczony jest na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń bloku żywienia.

 

Kierownik świetlicy

Marzena Zachariasz