Statut Szkoły Podstawowej nr 19 — 20 stycznia 2020

Zasady oceniania zachowania kl. 1-3

SZO cz.2 kl.IV-VIII-IX 2019

Przedmiotowy system oceniania kl.1-3

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2019-2020