W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej “Szkoła bez przemocy”.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Program Szkoła bez przemocy swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. W działaniach Programu biorą udział wszystkie szkoły, które do niego przystąpią. Program społeczny Szkoła bez przemocy jest adresowany głównie do szkół biorących w nim udział, ale stara się również docierać do innych osób zainteresowanych ideą bezpiecznej szkoły. Na stronie internetowej Programu www.szkolabezprzemocy.pl/czat odbywają się czaty z zaproszonymi ekspertami na temat zjawiska przemocy i agresji oraz skutecznych sposobów profilaktyki. Do rozmów na czacie mogą się przyłączyć wszystkie osoby zainteresowane zjawiskiem narastającej przemocy i agresji w polskich szkołach oraz skutecznymi sposobami rozwiązywania związanych z nimi problemów. Program jest realizowany pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Kluczowym elementem Programu jest Kodeks Szkoły bez przemocy – zbiór zasad, do których przestrzegania zobowiązuje się szkoła chcąca uczestniczyć w Programie. Przyjęcie i przestrzeganie Kodeksu ma być punktem wyjścia do podejmowania działań zapobiegających przemocy w szkole.


KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

  • Szkoła jest wspólnotą. Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.
  • Wszyscy się szanujemy. Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
  • Wspólnie działamy przeciw przemocy. W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
  • Niczego nie ukrywamy. Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
  • Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
  • Nauczyciel nie jest sam. Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
  • Uczniowie wiedzą, jak działać. Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
  • Rodzice są z nami. Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
  • Mamy sojuszników. Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
  • Nagradzamy dobre przykłady. Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.
W Kodeksie Szkoły bez przemocy znajdują się standardy, jakie powinna spełniać szkoła, której bliska jest idea walki z przemocą. Z jednej strony Kodeks definiuje wartości i normy postępowania, z drugiej zaś zawiera warunki – formalne i organizacyjne, jakie musi spełniać szkoła, która dba o rozwiązywanie konfliktów i ograniczanie przemocy.