Działania podjęte w SP 19  w ramach kampanii ,,Kielce oazą czystego powietrza”

 

Zajęcia w stacji monitoringu powietrza

Na terenie boiska SP 19 usytuowana jest stacja monitoringu powietrza. Takich stacji w naszym województwie jest 15. Klasa 8C w ramach akcji “Kielce OAZĄ czystego powietrza” uczestniczyła w zajęciach pt. ,,Jak wygląda monitoring powietrza w Kielcach i jaki jest stan czystości powietrza w naszym mieście”. Zajęcia prowadził pracownik Centralnego laboratorium Badawczego GIOŚ oddział w Kielcach i pracownik Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli wyposażenie stacji oraz zaznajomili się z techniką pomiaru i systemem informowania odpowiednich organów i społeczeństwa o stężeniach zanieczyszczeń.
Stacja monitoringu powietrza jest stacją automatyczno- manualną. Pomiary automatyczne co godzinę trafiają do portalu jakości powietrza. Próbki z mierników manualnych oznaczane są w laboratoriach GIOŚ. Na stacji mierzone są zanieczyszczenia m.in. pyłu PM 10 , PM 2,5 i benzopirenu. Na podstawie danych ze stacji informuje się o sytuacjach smogowych , czy istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłów. Wszystkie wyniki ze stacji z całego województwa służą do oceny jakości powietrza . Na podstawie statystyk można powiedzieć że stan powietrza w Kielcach poprawia się. Komunikaty o ryzyku lub przekroczeniu norm , GIOŚ przekazuje do Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego.

 

Wycieczka kl.7b do elektrociepłowni

W ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza kl. 7b odbyła wycieczkę do Elektrociepłowni Kielce. Celem zwiedzenia zakładu było poznanie zasad funkcjonowania elektrociepłowni i jej wpływu na ochronę środowiska , w tym czystości powietrza. Zajęcia na terenie zakładu prowadził pracownik z działu ochrony środowiska i pracownik z działu gospodarki energetycznej. Uczniowie dowiedzieli się że elektrociepłownia jest ekologicznym źródłem energii, posiada nowoczesne urządzenia oczyszczania spalin – urządzenia odpylające typu multicyklony, filtry workowe i elektrofiltry. Na kominach są zainstalowane stacje monitorowania jakości spalin , które cały czas mierzą stężenie SO2, tlenków azotu, tlenku węgla i dwutlenku węgla. Obiekt jest pod nadzorem organów Ochrony środowiska i spełnia wszystkie normy emisji zanieczyszczeń przewidziane w polskim prawie ochrony środowiska. Wycieczka była bardzo pouczająca, ponieważ często elektrociepłownię uważa się ( błędnie) za największego truciciela powietrza na terenie miasta.

 

Apel Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski zorganizował apel poświęcony problematyce ochrony powietrza. W apelu wzięli udział uczniowie      klas 4-8. Omówiono metody i sposoby walki z niską emisją , rodzaje zanieczyszczeń     i ich toksyczny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.

 

Konkurs plastyczny ,,Kielce oazą czystego powietrza

W ramach kampanii edukacyjno- informacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Kielce dotyczącej czystego powietrza, w SP 19 w Kielcach został zorganizowany konkurs plastyczny pt. ,,Kielce oazą czystego powietrza.” Celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci na wpływ działań człowieka na jakość powietrza oraz poznanie sposobów poprawy jego jakości. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem naszych uczniów. Jury oceniało prace w 2 kategoriach wiekowych: klasy II-III i IV-VIII. W sumie wpłynęły 43 prace,  26 z klas II-III i 17 prac z klas IV-VIII. W kategorii wiekowej dla dzieci młodszych (klasy II- III) zostało nagrodzonych 6 uczestników, natomiast 1 osoba została wyróżniona.  Z kolei w klasach IV –VIII zostało nagrodzonych 5 uczniów , a wyróżnienia przyznano 8 osobom. 15 listopada miało miejsce uroczyste wręczenie laureatom konkursu nagród i dyplomów.

 

Happening

Kolejnym działaniem podjętym w ramach kampanii było zorganizowanie   happeningu. Wzięły w nim udział 3 klasy: 6a, 7c i 8a. Uczniowie przygotowali transparenty, zwracające uwagę na potrzebę ochrony powietrza przed szkodliwymi zanieczyszczeniami/smogiem. Przeszli główną ulicą Kielc, a następnie zatrzymali się na dłużej przed Urzędem Miasta , a potem Urzędem Wojewódzkim, gdzie skandowali hasła proekologiczne.

 

Gazetki tematyczne

W tym działaniu uczestniczyły klasy 4-8. Każda klasa przygotowała swoją gazetkę , której hasłem przewodnim była ochrona powietrza. Najciekawsze gazetki ozdobiły szkolny korytarz.

 

W klasach młodszych 1-3 zostały przeprowadzone zajęcia ,,Stop dla smogu”

Przeprowadzili je  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wspólnie z nauczycielem bibliotekarzem, który zainteresował dzieci ciekawą pogadanką na temat smogu. Dzieci otrzymały  karty pracy ,,Czy wiesz jak tworzy się smog?” i ,,Dokończ komiks    o niskiej emisji,” obejrzały  filmy “Misja – emisja”, ,,Książę i smog”  i prezentację zachęcającą do dbania o środowisko. Na zakończenie wykonały znak drogowy ,,Stop dla smogu”.

 

Zadanie dodatkowe z matematyki

Nauczyciele matematyki przygotowali ciekawe zadanie dodatkowe. Uczniowie zostali poproszeni o wykonanie wykresu obrazującego jakość powietrza  na podstawie  aktualnych wskaźników jakości powietrza (umieszczonych na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current ) z miejsca zamieszkania, obejmujących okres dowolnych 5 dni.

Konkurs fotograficzny dla uczniów klas 4-8

Jury wybrało 3 laureatów, którzy dostarczyli oryginalne prace. Nadesłane zdjęcia przedstawiają elementy przyrody w ruchu.

 

Dzień 15 listopada został ogłoszony w naszej szkole Dniem Czystego Powietrza.

 

Autor: Małgorzata Kosela-Włodarz

Fot. Marzena Zagdan