Świętokrzyski Kurator Oświaty wydał zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023.

Z treścią zarządzenia można zapoznać się tutaj: https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarza%CC%A8dzenie-nr-5.2022-w-sprawie-okres%CC%81lenia-termino%CC%81w-przeprowadzania-poste%CC%A8powania-rekrutacyjnego-i-poste%CC%A8powania-uzupelniaja%CC%A8cego.pdf