Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 19 im. I. Sendlerowej w Kielcach stanowią wszyscy uczniowie klas IV-VI. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy.

1) CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków  i odpowiedzialności za ich realizację.

Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

2) ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wykonywanie działań ujętych w harmonogramie pracy SU na rok szkolny 2016/2017.

Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.

Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji.

Organizowanie imprez kulturalnych:

– apele i akademie okolicznościowe,

-imprezy sportowe,

– dyskoteki.

Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności  w szkole i w środowisku uczniowskim.

Organizowanie i przeprowadzanie w szkole akcji charytatywnych oraz konkursów.

Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.

Redagowanie gazetki ściennej i opiekowanie się naszą zakładką SU na szkolnej stronie internetowej.

3)  ORGANY SAMORZĄDU

 1. Organami Samorządu są:

– Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład  której wchodzą: PRZEWODNICZĄCY, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, SEKCJE OKOLICZNOŚCIOWE (PLASTYCZNA, INFORMACYJNA),

– Samorządy klasowe,

 1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok.
 2. Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym na początku nowego roku szkolnego.
 3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń z klas IV-VI uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.
 4. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są spośród Samorządów Klasowych po jednej osobie  w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
 5. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów.
 6. Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w Strukturach Samorządu Uczniowskiego.
 7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą- kolejny uczeń. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.
 8. Rada Samorządu Uczniowskiego:

– przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów.

– reprezentuje samorząd w wobec Dyrekcji, Rady pedagogicznej i Rady rodziców,

– reprezentuje szkołę w kontaktach z innymi szkołami.

 1. Rada Samorządu na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków.

4)   OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.

Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach Samorządu.

Opiekun sprawuje opiekę w zebraniach samorządu na długiej przerwie we wtorki i czwartki.

5)   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.
 2. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, gospodarze klas, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.
 4. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić  uchwałę lub postanowienie samorządu, jeśli jest ono sprzeczne z prawem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

 

Opiekunowie SU w roku szkolnym 2016/2017

Michalina Rzepka

Agata Siwoń

Malwina Odrzywolska