Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA przez UCZNIÓW PODRĘCZNIKÓW
i MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
oraz UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:

Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z języka angielskiego oraz materiały edukacyjne           do zajęć z języka angielskiego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się                  w zasobach biblioteki szkolnej.

Podręczniki i materiały edukacyjne są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów.

Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, objęci programem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z języka angielskiego, materiały edukacyjne do zajęć z języka angielskiego (w postaci papierowej) są wypożyczane nieodpłatnie uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do pokwitowania materiałów ćwiczeniowych otrzymanych
od wychowawcy na protokole przekazania podręczników i materiałów ćwiczeniowych
(*zał. nr 1).

Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel – bibliotekarz, przekazując komplet podręczników wychowawcy klasy 1 – 3 lub nauczycielom poszczególnych przedmiotów
z kl. 4 – 6 na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy / nauczyciela przedmiotu (* zał. nr 2). Wychowawca klasy/ nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany zapisać na liście uczniów numery inwentarzowe wypożyczonych podręczników. Wychowawca klasy/ nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany dopilnować, by każdy uczeń otrzymał podręcznik z przypisanym mu numerem inwentarzowym.

Podręczniki są wypożyczane uczniom w pierwszej połowie września, nie później niż do dnia
15 września danego roku szkolnego.

W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do oddania do biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników
i materiałów edukacyjnych.

W przypadku, gdy uczeń przenosi się do naszej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, uczeń korzysta
z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej
w obecności wychowawcy.

Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.

Wypożyczone podręczniki powinny być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia podręcznika.

Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty  CD stanowią ich integralną część i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego kompletu, tj. podręcznika z płytą.

W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, bądź jego zniszczenie*, rodzice są zobowiązani do odkupienia nowych podręczników we własnym zakresie lub zwrotu kosztów za nowy podręcznik zgodnie z kosztem obowiązującym w danym roku szkolnym na podany przez szkołę numer konta bankowego,
na dzień przed zakończeniem danego roku i dostarczenia ich do biblioteki szkolnej,

W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę, a ten nauczyciela – bibliotekarza. Zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice są zobowiązani
we własnym zakresie zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.

 

O terminie wypożyczenia i zwrotu kolejnych części podręczników w ciągu roku szkolnego decyduje nauczyciel przedmiotu/ wychowawca danej klasy w porozumieniu z nauczycielem – bibliotekarzem.

Zwrot wszystkich wypożyczonych podręczników następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym. Uczniowie zwracają podręczniki wychowawcy klasy (ułożone przez nauczyciela przedmiotu w kolejności zapisanej na liście z numerami inwentarzowymi) do biblioteki szkolnej. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki nauczyciele – bibliotekarze, w obecności wychowawcy klasy, dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
Na tej podstawie bibliotekarze sporządzają protokół zagubienia podręcznika lub znacznego zużycia, przekraczającego jego zwykłe użytkowanie (* zał. nr 3).

Każdy uczeń ma zapewnione korzystanie z podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w szkole i w domu.

Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień (Oświadczenie *zał. nr 4). Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.

W przypadku braku zwrotu/odkupienia podręcznika(-ów) lub materiałów  edukacyjnych szkoła może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Regulamin ma zastosowanie od 1 września 2017r.

 

 

Podstawa Prawna:

 

Szczegółowe warunki korzystania z podręczników przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 19           im. Ireny Sendlerowej w Kielcach zostały ustalone na podstawie Ustawy z dn. 30 maja 2014r.       o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 811).

 

 

* Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie płyty  CD lub jej zagubienie, rozerwanie, wyrwanie
i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają pełne z nich korzystanie w następnym roku szkolnym.

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu korzystania
z bezpłatnych podręczników

 

PROTOKÓŁ

PRZEKAZANIA PODRĘCZNIKÓW i  MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 

W dniu …………………………… wychowawca / nauczyciel przedmiotu w kl. ……………. pobrał

z biblioteki szkolnej podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ilości odpowiadającej faktycznej

liczbie uczniów w kl. ………., tj. ………………………………. egzemplarzy.

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Wychowawca/nauczyciel przedmiotu:                                                    Bibliotekarz:

…………………………………………………………….                          …………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu korzystania
z bezpłatnych podręczników

Przedmiot ……………………………………..; klasa ………………….; rok szkol. ……………………………

Tytuł podręcznika, część: ……………………………………………………………………………………………..

Lp.  

Imię i nazwisko ucznia

 

Nr inw. podr.

Podręczniki zagubione Podręczniki zniszczone, zalane
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        

Podpis wychowawcy/nauczyciela przedmiotu:

 

………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3

do Regulaminu korzystania
z bezpłatnych podręczników

 

………………………………………………….                                             Kielce, ……………………………

(pieczęć szkoły, data)

Protokół

zagubienia, zniszczenia lub znacznego zużycia podręcznika wykraczającego poza jego zwykłe używanie

 

sporządzony dn. ………………………………… 20……….r. przez komisję w składzie:

  1. ………………………………………………………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………………………………………………………..
  3. ………………………………………………………………………………………………………….

w obecności  ………………………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

 

  1. Komisja stwierdziła, że podręcznik o nr inwentarzowym ………………………….. został:

– zagubiony,

– znacznie zużyty (poza zwykłe używanie),

– zniszczony *

  1. Na podstawie Regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych rodzice ucznia są zobowiązani do zwrotu nowego podręcznika  do  ………………………… …….r.

Podpisy członków komisji:                                   Podpis rodzica/prawnego opiekuna:

  1. ………………………………………………..
  2. ………………………………………………. ……………………………………………….
  3. ………………………………………………..

Załącznik nr 4

do Regulaminu korzystania
z bezpłatnych podręczników

klasa ………………………………….                                wychowawca ………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu wypożyczania podręczników z biblioteki szkolnej. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna podręczniki będące własnością Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach.

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Czytelny podpis rodzica/opiekuna
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26