Skip to main content

Co się dzieje w emocjach mojego dziecka?

Dziecko, będąc istotą czującą i myślącą, wyraża swoją złość, smutek, strach, pragnie zwrócić na siebie uwagę i nawiązać interakcję z rodzicem. Kiedy maluch wrzeszczy, kopie, robi “sceny”, pokazuje to, na czym mu zależy, próbuje podjąć walkę o to, co jest dla niego ważne, co mu jest w danym momencie potrzebne, czego pragnie.

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Nazywam się Monika Kowalik, od piętnastu lat jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w naszej szkole. W październiku 2004 r. społeczność uczniowska wybrała mnie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Dyrektora Szkoły, swoim Rzecznikiem Praw Ucznia. Jest to dla mnie duże wyróżnienie – zostać “orędownikiem” uczniów, służyć im pomocą w rozwiązywaniu problemów, […]

Zasady obowiązujące pedagoga szkolnego

Realizując swoje statutowe zadania pedagog szkolny kieruje się następującymi zasadami: zasadą odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania,

Rola i zadania pedagoga szkolnego

Rola i zdania pedagoga szkolnego: Do szcze­gó­ło­wych za­dań pe­da­go­ga szkol­ne­go na­le­ży  m.in.: do­ko­ny­wa­nie okre­so­wej ana­lizy sy­tu­acji wy­cho­waw­czej w szko­le, udzie­la­nie ro­dzi­com po­rad wy­cho­waw­czych, po­moc na­uczy­cie­lom w roz­wią­zy­wa­niu trud­no­ści wy­cho­waw­czych, or­ga­ni­zo­wa­nie po­mocy w li­kwi­do­wa­niu nie­po­wo­dzeń szkol­nych oraz za­bu­rzeń roz­wo­jo­wych, or­ga­ni­zo­wa­nie opie­ki nad dzieć­mi za­nie­dba­ny­mi i opusz­czo­ny­mi, udzie­la­nie po­mocy w wy­bo­rze kie­run­ku dal­szej na­uki i za­wo­du. Za­da­nia pe­da­go­ga szkol­ne­go wy­ni­ka­ją­ce z Roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Edu­ka­cji […]