Skip to main content

Informacje o obiadach

Informacje o obiadach Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi: 19 dni x 4,50 zł = 85,50 zł Termin płatności za obiady do dnia 27.09.2022` r. (wtorek). Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto : ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397  do 27.09.2022  pieniądze powinny być na koncie szkoły […]

Procedury Stołówki 2022r.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM.IRENY SENDLEROWEJ W KIELCACH PROCEDURA DOKONYWANIA OPŁATY ZA OBIADY 1. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy szkoły. 2. Wpłata za wyżywienie dokonywana jest z góry, za cały miesiąc w terminie do […]

Regulamin Stołówki 2022r.

  Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach § 1. Podstawa prawna Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). § 2. Postanowienia ogólne 1.W szkole działa stołówka prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w której wydawane są obiady […]

Procedury Świetlicy 2022

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM. IRENY SENDLEROWEJ W KIELCACH I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy), składanego co roku w świetlicy lub sekretariacie szkoły. 2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny […]

Regulamin Świetlicy 2022

  REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. IRENY SENDLEROWEJ W KIELCACH § 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe art. 105 (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148). 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej […]