Zajęcia w świetlicy szkolnej SP nr 19 w Kielcach odbywają się w godzinach 7.00 – 17.00.

Świetlica szkolna uzupełnia funkcje rodziny i wychowawców klasowych. Obok zadań opiekuńczych w świetlicy realizowane są wszechstronne działania wychowawcze oraz kształcące, dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Nauczyciele świetlicy organizują uczniom czas wolny i zapewniają racjonalny wypoczynek, rozrywkę, czuwając jednocześnie nad bezpieczeństwem, wdrażają   do samorządności  i odpowiedzialności za swoje postępowanie, dbają o rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Zajęcia w świetlicy stwarzają dzieciom możliwość rozwijania kontaktów      z rówieśnikami, lepszej integracji między nimi, uczą zasad funkcjonowania  w grupie.

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej uczestniczą w różnorodnych zajęciach dydaktyczno–wychowawczych wzbogacających ich wiedzę, rozwijających umiejętności        i wychowujących. Rozwijamy zainteresowania literackie, przyrodnicze i kulturalne. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku .

Zajęcia w świetlicy prowadzone są w oparciu o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy realizując założone w nim cele. Zajęcia mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej uczestniczą w następujących formach zajęć organizowanych przez nauczycieli:

  • zajęcia plastyczno–manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, węglem, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, lepienie z masy solnej itp.; wychowanie estetyczne poprzez sztukę plastyczną rozwija wyobraźnię i sprawności manualne dzieci, kształtuje ich gust; prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych,
  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania (ćwiczymy umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, starszych kolegów i koleżanki),   ilustrowanie przeczytanych tekstów, opowiadanie ich, improwizowane inscenizacje; poprzez te zajęcia rozbudzano zainteresowania czytelnicze, wzbogacając posiadane wiadomości, zaspakajając ciekawość świata,
  • w trakcie zajęć wykorzystujemy metodę bajkoterapii; czytając wybrane bajki pomagamy dzieciom w wielu trudnych dla nich sytuacjach emocjonalnych; bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna; odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie doskonale wyciszają po dniu pełnym wrażeń i pracy,
  • zajęcia kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowania pytań i odpowiedzi (tj. rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy typu: dokończ zdanie, opowiedz, co było dalej),
  • zajęcia muzyczne: nauka piosenek, muzykoterapia – właściwie dobrany materiał muzyczny poprawia nastrój, służy uspokojeniu i rozluźnieniu wychowanków,   a jednocześnie stwarza okazje do zabaw; zabawy muzyczne połączone z ruchem rozbudzają wrażliwość na piękno muzyki, uczyą słuchania i odbioru muzyki instrumentalnej,
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe: gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, na boisku, korytarzu, w pomieszczeniach świetlicy; zabawy ruchowe często łączone są z elementami współzawodnictwa (turnieje, konkursy itp.), podnoszą sprawność fizyczną uczniów, kształtują prawidłową postawę uczniów,
  • edukacja prozdrowotna, profilaktyczna, proekologiczna,
  • ważną formą zajęć świetlicowych są zabawy dowolne; znaczenie zabaw w rozwoju dziecka jest ogromne, dlatego ta forma zajęć występuje często w pracy świetlicy; dziecko w aktywnej, swobodnej zabawie rozwija się fizycznie, znajduje ujście dla swej energii, uczy się porozumiewać z innymi ludźmi, dostrzega ich różnorodność i buduje własny system kontaktów z otoczeniem; poprzez zabawę dzieci uczą się współdziałania ze sobą; wszystkie zabawy dowolne obserwowane są przez nauczycieli świetlicy i korygowane w razie potrzeby.

Na stałe w plan zajęć wpisane są m.in. w:

wtorek 9.45-10.30 W zdrowym ciele, zdrowy duch; 13.00 – 14.00 Szydełkowanie i szycie,

czwartek 14.00-15.00 Łamigłówki mądrej sówki

piątek: 9.50-10.45 Kodowanie na dywanie,   12.30-13.30 Czas na planszówki.

Świetlica składa się z dwóch odrębnych pomieszczeń (jedno pomieszczenie przeznaczone dla uczniów klas I, a drugie dla dzieci starszych), dysponuje bogatą bazą dydaktyczną m.in. tablicą multimedialną.

 

Autor: Marzena Zachariasz