Regulamin stołówki szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej
w Kielcach

§ 1. Podstawa prawna

Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

§ 2. Postanowienia ogólne

1.W szkole działa stołówka prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w której wydawane są obiady przygotowywane przez kuchnię cateringową podlegającą Centrum Obsługi Administracyjno – Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach.
2.Obiady wydawane są dla:
a/ uczniów wnoszących opłaty indywidualne,
b/ dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPR w Kielcach.
3.Posiłki wydawane są w godzinach od 11.45 do 14.00.
4.Rodzice uczniów ubiegających się o przyjęcie do stołówki szkolnej powinni złożyć do kierownika świetlicy wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka na obiady ( załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) oraz dokonać wpłaty za obiady w wyznaczonym terminie. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy szkoły.
5.Cena za obiad wynosi 4,50 zł.

§ 3. Zasady odpłatności za obiady

1.Wpłata za wyżywienie dokonywana jest z góry, za cały miesiąc w terminie do 3 dni roboczych przed końcem miesiąca, poprzedzającego dany miesiąc żywieniowy (nie dotyczy września i stycznia, w w/w miesiącach wpłaty należy dokonać na początku miesiąca). Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów w następnym miesiącu (szczegółowe zasady określa procedura dokonywania opłat za obiady stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
2.Wpłaty za obiady należy dokonywać przelewem na konto bankowe szkoły : ING Bank Śląski 83 1050 1461 1000 0023 5339 7397. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonujemy wpłaty. Informacje o kosztach obiadów i terminach płatności w kolejnych miesiącach umieszczane będą na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń bloku żywienia oraz drzwiach wejściowych do szkoły.
Nieterminowa opłata za obiady spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
3.W przypadku nieobecności dziecka można odliczyć obiad, jeżeli fakt ten zostanie zgłoszony do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego poprzedzającego nieobecność dziecka. Kwoty za zgłoszone nieobecności zwracane będą na koniec miesiąca przelewem na podane przez rodzica/prawnego opiekuna konto bankowe.
4.Odpisy można zgłaszać osobiście u kierownika świetlicy, w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły ( nr tel.41/367-64-86 ). W pierwszym dniu nieobecności dziecka na obiedzie istnieje możliwość pobrania posiłku na wynos (szczegółowe zasady określa procedura dokonywania odpisów stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). W przypadku, gdy nieobecność dziecka nie zostanie zgłoszona, jego porcja obiadowa przekazana będzie uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 4. Zasady zachowania się uczniów w jadalni

1.W godzinach wydawania posiłków w jadalni mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z obiadów. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
2.Przed obiadem należy starannie umyć ręce.
3.Podczas spożywania posiłków obowiązuje kulturalne zachowanie się. Mile widziana jest troska o dzieci młodsze oraz dbałość o ład i porządek. Należy uczciwie stać w kolejce
i pozostawić stoliki w takim porządku, jaki sami chcielibyśmy zastać. Nie wolno biegać po sali, prezentować zachowania, które mogłyby zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu innych.
4.W jadalni obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
5.Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym, po czym samodzielnie odnieść brudne naczynia do okienka.
6.Za straty materialne wyrządzone celowo odpowiadają rodzice ucznia.
7.Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.
8.Zabrania się wnoszenia do jadalni okryć! Kurtki oraz buty należy zostawić w szatni!
9.Rodzice i opiekunowie czekają na dzieci w szatni.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Rodzice uczniów i uczniowie korzystający z obiadów w stołówce szkolnej mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Stołówki na początku roku szkolnego. Regulamin stołówki szkolnej umieszczony jest na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń bloku żywienia.
2. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach.

Regulamin przyjęto i zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2022r. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022r.