Informacje ogólne o projekcie

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach w roku szkolnym 2021/2022  realizuje Rządowy Program  „Aktywna tablica”.

W ramach tego programu nasza szkoła została wyposażona w multimedialne pomoce które pozwolą na szerokie i nowoczesne  wsparcie nauczyciela w przypadku pracy indywidualnej jak i grupowej podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych, w których uczestniczą uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.  Zakup oprogramowania pozwoli na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik i metod uczenia na odległość oraz jest oparte o najnowocześniejsze osiągnięcia informatyczne. Dzięki wyposażeniu szkoły w oprogramowanie terapeutyczne, sposoby nauczania i uczenia się uczniów ze SPE zyskają szansę zbliżenia się do tych z  jakich korzystają już ich rówieśnicy harmonijnie rozwijający się. Oprogramowanie będzie użytkowane na laptopie, dzięki czemu nauczyciele będą mogli korzystać ze sprzętu i oprogramowania w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Urządzenie interaktywne zaangażuje uczniów w naukę poprzez zabawę. Dedykowane do urządzenia gry interaktywne posłużą zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności oraz wspomogą rozwój kompetencji kluczowych.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w programie, szkoła zobowiązała się do zrealizowania następujących zadań:

  1. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
  2. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  3. a) udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  4. b) zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu
  5. c) dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
  6. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych. Będą one wspierały dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

W ramach międzyszkolnej sieci współpracy nasza Szkoła współpracuje ze Szkoła Podstawową Specjalną „Akademia życia” w Kielcach.

  1. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu.
  2. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.