REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. IRENY SENDLEROWEJ W KIELCACH

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe art. 105 (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
4. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez nauczycieli świetlicy, modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły (stanowi on załącznik do Statutu Szkoły).
5. W świetlicy prowadzone są zajęcia dla uczniów z klas I – VIII.

§ 2
Cele i zadania świetlicy
1. Głównym celem świetlicy jest:
a/ zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych zajęciach obowiązkowych, b/ tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, c/ rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, d/ wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacji, e/ edukacja włączająca uczniów dysfunkcyjnych.
2. Do zadań świetlicy należy:
a/ zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych, b/ organizowanie nauki i pomocy w odrabianiu lekcji, c/ organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, d/ profilaktyka agresji i przemocy w szkole, e/ współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły, f/ kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, g/ rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności, h/ organizowanie korzystania z wyżywienia – obiady.

§ 3
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej
1. Nadzór nad świetlicą sprawuje kierownik świetlicy, powołany przez dyrektora szkoły. 2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 17:00. 3. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy szkoły kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” (załącznik nr 1). Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do świetlicy określają procedura nr I i II, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 4. Zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa. 5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w zróżnicowanych wiekowo grupach wychowawczych. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 uczniów na jednego nauczyciela. 6. Odpowiedzialność nauczyciela świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą jego przyjścia do świetlicy. 7. Dziecko do świetlicy szkolnej przyprowadzane i odbierane ze świetlicy jest przez: a/ rodziców / prawnych opiekunów, b/ osoby pełnoletnie wskazane w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”, c/ nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (szczegółowe zasady określa procedura nr III, IV, V, VI i VII stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 8. Uczniowi nie wolno bez zgody nauczyciela samemu opuszczać terenu szkoły. 9. Każde wyjścia uczniów z pomieszczenia świetlicy musi być zgłaszane nauczycielowi. 10. W przypadku urazów, obrażeń, otarć i skaleczeń uczeń zgłasza się do nauczyciela. 11. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej chodzą na obiady z nauczycielem świetlicy w czasie przeznaczonym dla świetlicy w stołówce. 12.W trakcie przerw obiadowych dzieci przebywają na korytarzu szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego. W tym czasie nauczyciele świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej. 13. Szczegółowe zasady dotyczące żywienia zawarte są w regulaminie stołówki szkolnej. 14. Uczniowie, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mają możliwość korzystania z bezpłatnych obiadów, opłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

§ 4
Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
a/ zorganizowanej opieki wychowawczej, b/ życzliwego traktowania,
c/ poszanowania godności osobistej, d/ uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez nauczycieli, e/ zgłaszania własnych propozycji zabaw, f/ korzystania z wyposażenia świetlicy, g/ pomocy przy odrabianiu lekcji, h/ ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, i/ korzystania w świetlicy z telefonów komórkowych jedynie w uzasadnionych przypadkach, j/ wyboru uczestniczenia w różnym rodzaju zajęć, odbywających się w świetlicy równolegle, k/ otrzymywania nagród i wyróżnień przyznawanych przez kierownika świetlicy i nauczycieli.
2. Uczeń jest zobowiązany do:
a/ przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności nauczycielowi, b/ przestrzegania regulaminu świetlicy, c/ przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy, d/ kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, e/ pomagania młodszym kolegom, f/ dbania o wspólne dobro, ład i porządek, g/ dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów, h/ stosowania się do próśb i poleceń wychowawców, i/ aktywnego uczestnictwa w zajęciach, j/ odrabiania lekcji jeśli rodzic tak postanowi, k/ informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy.

§ 5
System oceny zachowania ucznia w świetlicy
System oceny zachowania i pracy uczniów przebywających w świetlicy szkolnej ma na celu wzmacnianie postaw pozytywnych.
Zachowania pozytywne:
– włączanie się w działalność świetlicy – udział w konkursach, zabawach i grach;
– kulturalne zachowania: używanie zwrotów grzecznościowych;
– tworzenie prac;
– pomoc kolegom i koleżankom, zwłaszcza słabszym i młodszym;
– pomoc wychowawcy;
– dbałość o porządek w sali świetlicowej, pomoc w sprzątaniu;
– wzbogacanie świetlicowego zbioru zabawek i gier;
– szacunek dla cudzej własności;
– reprezentowanie świetlicy na konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Zachowania negatywne:
– niekoleżeńskość, brak pomocy kolegom i koleżankom,
– przejawy agresji słownej i fizycznej (procedura nr VIII stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),
– brak dbałości o porządek wokół siebie, bałaganiarstwo,
– wyjście ze świetlicy bez powiadomienia wychowawcy (procedura nr XI stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),
– niszczenie świetlicowego zbioru zabawek i gier lub rzeczy należących do kogoś innego (procedura nr IX stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),
– przywłaszczenie cudzej rzeczy (procedura nr X stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),
– kłamstwo, oszustwo,
– brak reakcji na prośby i polecenia wychowawcy.
Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów i pracy na zajęciach zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w regulaminie świetlicy.
Na zakończenie roku szkolnego dzieci, które wyróżniają się swoją postawą i zaangażowaniem w życie świetlicy zostaną nagrodzone i otrzymają tytuł „Wzorowego świetliczaka”.

§ 6
Nagrody, wyróżnienia i kary
1. Nagrody, wyróżnienia udziela nauczyciel świetlicy poprzez ustną pochwałę, powiadomienie wychowawcy klasy/rodzica/prawnego opiekuna o szczególnie pozytywnym zachowaniu ucznia, wpisanie pochwały do dziennika, nagrodę – upominek i dyplom na zakończenie roku szkolnego.
2. Karą w świetlicy jest upomnienie ucznia przez nauczyciela, uwaga wpisana do dziennika zajęć, powiadomienie wychowawcy klasy, rozmowa z rodzicami.
3. Oceny zachowania uczniów w świetlicy uwzględniane są przez wychowawcę klasy przy wystawianiu oceny półrocznej i rocznej.

 

§ 7
Współpraca z rodzicami
1. Zadaniem nauczycieli świetlicy jest rozwijanie współdziałania z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.
2. Wspólnym celem działań rodziców i nauczycieli świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad uczniami.
3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej.
4. W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje bieżąca wymiana informacji na temat postaw i zachowania uczniów.
5. Podczas systematycznych kontaktów wychowawca i rodzic mogą wspólnie wypracować sposoby rozwiązywania zaistniałych problemów.
6. Rodzice czynnie uczestniczą w organizowaniu imprez świetlicowych.
7. Odpowiedzialność za rzeczy zniszczone przez dziecko spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych.

§ 8
Zadania kierownika świetlicy
Do szczegółowych zadań kierownika świetlicy należy:
1/ Organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym.
2/ Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością świetlicy, takich jak roczny plan pracy świetlicy, regulamin świetlicy, sprawozdanie z działalności świetlicy, karty zgłoszenia dzieci do świetlicy.
3/ Kierowanie pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej.
4/ Zatwierdzanie semestralnych planów dydaktyczno-wychowawczych.
5/ Zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych.
6/ Nadzorowanie przydziału dzieci do poszczególnych grup świetlicowych.
7/ Podejmowanie decyzji związanych z godzinami pracy świetlicy i wychowawców.
8/ Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.
9/ Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin.
10/ Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym świetlicy.
11/ Opracowanie terminarza i założeń obserwacji zajęć świetlicowych.
12/ Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami wychowanków, dyrekcją szkoły i środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy.
13/ Rozstrzyganie spraw spornych związanych z pracą świetlicy oraz skarg zgłaszanych przez rodziców dzieci będących wychowankami świetlicy, dotyczących świetlicy.
14/ Dbałość o odpowiednią ilość druków szkolnych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy.
15/ Czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej z pracą świetlicy.
16/ Organizacja pracy bloku żywienia w danym roku szkolnym.
17/ Opracowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością bloku żywienia.
18/ Wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych.
19/ Dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym.
20/ Dysponowanie funduszami przeznaczonymi na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.
21/ Reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących świetlicy.
22/ Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez dyrektora oraz wicedyrektora szkoły.

§ 9
Prawa i obowiązki nauczyciela świetlicy.
1. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym.
2. Nauczyciel prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej.
3. Prowadzi dziennik zajęć świetlicowych.
4. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.
5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, niezwłocznie powiadamia pielęgniarkę szkolną/ Pogotowie Ratunkowe, rodziców/opiekunów prawnych oraz Dyrektora szkoły.
6. Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem, terapeutą, logopedą szkolnym oraz rodzicami.
7. Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
8. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci z domu.

§ 10
Dokumentacja pracy świetlicy szkolnej
1. Regulamin świetlicy.
2. Procedury obowiązujące w świetlicy.
3. Organizacja pracy świetlicy w czasie zagrożenia epidemicznego.
4. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.
5. Roczny plan pracy świetlicy.
6. Semestralny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej świetlicy.
7. Ramowy rozkład dnia.
8. Dziennik elektroniczny.
9. Sprawozdania z działalności świetlicy.
10. Dokumentacja finansowa.
11. Zakładka świetlicy szkolnej na stronie internetowej szkoły.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy na początku roku szkolnego.
2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem świetlicy. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica oraz w wersji papierowej u nauczycieli świetlicy, dyrektora szkoły oraz w bibliotece szkolnej.
3. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje dyrektor szkoły.

Regulamin przyjęto i zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.09.2022.
Obowiązuje od dnia 09.09.2022.