PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM.IRENY SENDLEROWEJ W KIELCACH

PROCEDURA DOKONYWANIA OPŁATY ZA OBIADY

1. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy szkoły.
2. Wpłata za wyżywienie dokonywana jest z góry, za cały miesiąc w terminie do 3 dni roboczych przed końcem miesiąca, poprzedzającego dany miesiąc żywieniowy (nie dotyczy września i stycznia, w w/w miesiącach wpłaty należy dokonać na początku miesiąca).
3. Wpłaty za obiady należy dokonywać przelewem na konto bankowe szkoły : ING Bank Śląski 83 1050 1461 1000 0023 5339 7397. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty. Nieterminowa opłata za obiady spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
4. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów w następnym miesiącu.

PROCEDURA DOKONYWANIA ODPISÓW

1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka, wynikającej z choroby lub innych zdarzeń losowych do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego poprzedzającego nieobecność dziecka.
2. Odpisy obiadów można zgłaszać w świetlicy szkolnej, osobiście u kierownika świetlicy lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (nr tel. 41/ 367-64-86). Należy podać imię, nazwisko, klasę, do której uczęszcza dziecko oraz dni, w których będzie nieobecne.
3. W przypadku, gdy nieobecność dziecka nie zostanie zgłoszona, jego porcja obiadowa przekazana będzie uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Kwoty za zgłoszone nieobecności zwracane będą na koniec danego miesiąca przelewem na podane przez Państwo konto bankowe.