PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 im. IRENY SENDLEROWEJ W KIELCACH

 I. Nieobecności i zwolnienia uczniów.

 1. Wszystkie nieobecności uczniów rodzice/prawni opiekunowie usprawiedliwiają pisemnie za pośrednictwem dziennika elektronicznego w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły.
 2. Usprawiedliwienie musi określać powód i czas nieobecności dziecka potwierdzone podpisem rodzica /prawnego opiekuna i opatrzone datą.
 3. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia).
 4. Wychowawca ma prawo nie usprawiedliwić nieobecności ucznia, jeśli usprawiedliwienie wpłynie w terminie późniejszym, lub gdy nie wpłynie w ogóle.
 5. Godziny, które nie zostały usprawiedliwione w wyznaczonym czasie, zostają uznane za nieusprawiedliwione (bez możliwości zmiany statusu).

 II. Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodzica/opiekuna prawnego: 

 1. Zwolnienie ucznia z zajęć jest możliwe tylko na osobistą lub pisemną prośbę rodzica /prawnego opiekuna, przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia z podaniem przyczyny.

Zwolnienie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, datę, numery lekcji z których uczeń ma być zwolniony oraz dopisek „oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie swojego dziecka w drodze ze szkoły do domu”.

Przykładowy wzór znajduje się w zalacznik_nr_1 .

 1. Zwolnienie może być przekazane wychowawcy:
 • na karcie wzoru lub na innej karcie (wypisane ręcznie),
 • w dzienniku elektronicznym jako wiadomość rodzica/opiekuna prawnego do wychowawcy
 1. Prośbę o zwolnienie w wersji „papierowej” uczeń powinien przekazać wychowawcy zaraz po przyjściu do szkoły. Wychowawca odnotowuje fakt zwolnienia ucznia w dzienniku elektronicznym, w frekwencji.
 2. Karty zwolnień muszą być przechowywane przez wychowawcę do końca roku szkolnego.
 3. Nauczyciel przyjmujący informację o zwolnieniu jest zobowiązany do poinformowania innych nauczycieli o zwolnieniu ucznia poprzez dziennik elektroniczny.
 4. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeżeli uzna, że uczeń samodzielnie napisał prośbę i/lub sfałszował podpis rodzica,
 5. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić nauczyciel prowadzący pierwszą lekcję w danym dniu z uczniem.
 6. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie pod warunkiem, że rodzic osobiście odbierze dziecko ze szkoły, tak aby nauczyciel był pewny, że dziecko jest pod opieką uprawnionego do odbioru dorosłego. Ucznia może odebrać osoba spokrewniona (np. babcia, dziadek) jeżeli rodzic poinformuje o tym nauczyciela/ wychowawcę.
 7. W razie wątpliwości, co do zasadności zwolnienia, autentyczności pisemnej prośby i podpisu rodzica wychowawca powinien to zweryfikować poprzez jak najszybszy kontakt z rodzicami.
 8. W sytuacji kiedy uczeń samodzielnie opuści szkołę bez wiedzy nauczyciela lub wychowawcy, należy natychmiast powiadomić Dyrektora Szkoły. Wychowawca ucznia kontaktuje się telefonicznie z opiekunem prawnym i wyjaśnia opuszczenie budynku szkoły przez dziecko. W przypadku kiedy nie ma kontaktu z opiekunem należy powiadomić Policję.

 III. Zasady zwalniania uczniów z powodu złego samopoczucia:

 1. Uczeń, który zgłasza złe samopoczucie zostaje odprowadzony do pielęgniarki szkolnej lub do sekretariatu w przypadku nieobecności pielęgniarki.
 2. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę/dyrektora, że złe samopoczucie jest podyktowane zmianą stanu zdrowia, wychowawca klasy, pielęgniarka lub sekretarz szkoły powiadamia rodziców telefonicznie i prosi o przybycie do szkoły.
 3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego lub nieobecności rodziców/opiekunów, jeżeli stan zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia, uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego lub innego pracownika szkoły wskazanego przez dyrektora.
 4. Chorego ucznia ze szkoły powinni odebrać rodzice lub inna upoważniona osoba potwierdzając pisemnie przejęcie odpowiedzialności za dziecko (zalacznik_nr_2).

Pliki do pobrania:

zalacznik_nr_1 – zwolnienie z zajęć

zalacznik_nr_2– potwierdzenie wcześniejszego odbioru dziecka ze szkoły

————————————————————-

Załącznik nr 1 – wzór zwolnienia ucznia z zajęć

Kielce, dnia……….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

……………………………………………

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka ……………………………………..

ucznia/uczennicy klasy w dniu ………………. od godziny lekcyjnej ………………………..

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo  swojego dziecka w drodze ze szkoły do domu (od chwili opuszczenia budynku szkolnego)
w godzinach, kiedy zgodnie z planem zajęć powinno być w szkole.

 Podpis rodzica

 (nie dotyczy wiadomości w dzienniku elektronicznym)

———————————————————————-

Załącznik nr 2 – Potwierdzenie odbioru dziecka

Kielce, dnia……….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

……………………………………………

POTWIERDZENIE WCZEŚNIEJSZEGO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY

 Potwierdzam wcześniejszy odbiór dziecka………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)
ze szkoły w dniu ………………. o godzinie …………… z powodu złego samopoczucia.

Podpis rodzica