Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2016/2017.

09.03.2016 r. – 15.03.2016 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

16.03.2016 r. – 31.03.2016 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie https://kielce.przedszkola.vnabor.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie od 16.03.2016 r. do 31.03.2016 r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki, w celu zatwierdzenia.

28.04.2016 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.04.2016 r. – 06.05.2016 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.
Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.
09.05.2016 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej widomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Kielce planuje utworzenie oddziału przedszkolnego w każdej publicznej ogólnodostępnej szkole podstawowej. O przyjęcie do takiego oddziału będą mogli ubiegać się rodzice dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.
Szkoła Podstawowa, w której zorganizowany zostanie oddział przedszkolny oferuje dzieciom pełną bezpłatną opiekę świetlicową (przed i po zajęciach, w godzinach pracy placówki) oraz możliwość wykupienia jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 20 c), do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności – Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).
Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:
Kryteria samorządowe potwierdzane są:
1) Kryterium dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do danej placówki oraz kryterium dotyczące dochodu – odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka. (art. 20 c ust. 4,5 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
2) Kryteria dotyczące zatrudnienia i nauki rodzica/ów – zaświadczeniami od pracodawcy/ ze szkoły/uczelni.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 20 s pkt. 7 ustawy o systemie oświaty)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. (ust.20 s pkt. 8 ustawy o systemie oświaty).

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 obowiązują:

  • ­   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
  • ­   kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałami nr VI/91/2015 z dnia 19 marca 2015r. oraz nr XXI/398/2016 z dnia 18 lutego 2016r., tzw. kryteria samorządowe.
L.p. Kryteria Liczba punktów
Kryteria ustawowe
1. Wielodzietność rodziny kandydata 200
2. Niepełnosprawność kandydata 200
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 200
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 200
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200
6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
200
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 200
Kryteria samorządowe
1. Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola 50
2. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym 40
3. Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym 30
4. Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):
Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 674 zł) 6
               Od 100 %  –  poniżej 150 % – od 674,00 zł – 1010,99 zł 5
                Od 150 % –   poniżej 200 %  –  1011,00 zł – 1347,99 zł 4
              Od 200 % – poniżej 250 % – 1348,00 – 1684,99 zł 3
               od 250 % – poniżej 300 %  – od 1685,00 zł – 2021,99 zł 2
              od 300 % – od 2022,00 zł 1
  • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
  • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
  • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).
Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:
Kryteria samorządowe potwierdzane są:
1) Kryterium dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do danej placówki oraz kryterium dotyczące dochodu – odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka. (art. 20 c ust. 4,5 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
2) Kryteria dotyczące zatrudnienia i nauki rodzica/ów – zaświadczeniami od pracodawcy/ ze szkoły/uczelni.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 20 s pkt. 7 ustawy o systemie oświaty)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (ust.20 s pkt. 8 ustawy o systemie oświaty).