Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany. Przy wyborze społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele) muszą kierować się rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku. Imię szkoły – patron powinno/powinien nawiązywać do historii lub współczesności Kielc lub Polski, osiągnięć, ważnych kart historii lub zamiarów na przyszłość.

Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność szkolną gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili imię wybrane przez nas.

PROCEDURA WYBORU PATRONA SP 19 w Kielcach

 

I. Powołanie komisji do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona szkoły.

Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole”.

II. Regulamin wyboru patrona szkoły.

 • uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
 • w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
 • wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży),
 • może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem
  i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,
 • wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

Zasady:

 • W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele).
 • Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole”.
 • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący
  w porozumieniu z dyrekcją.
 • Protokoły z realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole” wraz propozycją imienia dla szkoły wyłonioną drogą wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Kielce.

III.   Procedura

 • W procesie wyboru imienia uczestniczą nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie oraz społeczność lokalna.
 • Każda społeczność przedstawia swojego kandydata.
 • Nad przebiegiem wyboru patrona przez rodziców czuwa dyrektor, zespół koordynujący oraz przewodniczący Rady Rodziców.
 • Nad przebiegiem wyboru patrona przez nauczycieli czuwa zespół koordynujący.
 • Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły przez uczniów czuwają wychowawcy klas.
 • Propozycje zgłaszane przez środowisko lokalne i rodziców gromadzi powołany zespół.

ETAP I

od 3 lutego 2010 do 1 kwietnia  2010

Wybory kandydata na patrona przez uczniów i rodziców

Wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat: W poszukiwaniu autorytetu; Kto może być patronem szkoły? Wychowawcy klas poinformują rodziców o realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” i różnych możliwościach zgłaszania kandydatur. Rodzice mogą przekazać swoje propozycje bezpośrednio do wychowawców. Zespół koordynujący będzie prowadził kampanię reklamującą akcję wybierania kandydatów na patrona szkoły i spośród kandydatur zgłoszonych przez rodziców wybierze jedną, najczęściej powtarzającą się propozycję.

Na godzinach wychowawczych odbędą się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły. Uczniowie każdej klasy wytypują  kandydata, który uzyskał największą ilość głosów
w tajnym głosowaniu klasowym. Wychowawca klasy sporządzi protokół z głosowania.

Na zebraniu z rodzicami dyrektor poinformuje o kandydaturach zgłoszonych przez uczniów, nauczycieli i pracowników oraz rodziców i społeczność lokalną. Rada Rodziców pod kierunkiem Przewodniczącego Rady Rodziców, w tajnym głosowaniu, wybierze jedną kandydaturę, spośród przedstawionych przez dyrektora lub innych zgłoszonych w trakcie zebrania. Protokół z wyborów sporządzi Przewodniczący Rady Rodziców.

Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawione zostaną kandydatury z wyczerpującym uzasadnieniem. Drogą tajnego głosowania, większością głosów Rada wytypuje swoje propozycje. Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów.  Lista kandydatów z uzasadnieniem zostanie wywieszona w pokoju nauczycielskim w dniu
1 kwietnia 2010.

ETAP II

od 2 kwietnia 2010 do 10 maja 2010

Prezentacja kandydatów

Zespół koordynujący we współpracy z wychowawcami i Samorządem Uczniowskim przygotuje prezentacje co najwyżej trzech kandydatów wybranych przez rodziców, nauczycieli i uczniów. Uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty informacyjne i gazetki, nauczyciele wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą lekcje wychowawcze. W bibliotece będzie wystawa prezentująca kandydatów. Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona.

Ogólnoszkolne wybory

10 maja 2010 (poniedziałek) odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły. Uczestniczyć będą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice. Nad procedurą głosowania czuwać będzie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem i wychowawcy klas .

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy będą oddawać głosy do przygotowanej urny w godzinach od 9 do13. Rodzice mogą oddać swoje głosy w godzinach 17 – 18 udając się na spotkania z wychowawcami.

Wybór patrona

Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska zdecydowaną większość głosów. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja skrutacyjna w składzie: dyrektor, przewodniczący zespołu koordynującego projekt, przedstawiciel rodziców i rzedstawiciel uczniów.

Jeżeli taką samą lub zbliżoną liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów.

ETAP III

po 10 maja 2010

Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Urzędu Miasta

Po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów patrona, dyrektor sporządzi dokument/protokół z realizacji w projektu „Nadanie imienia szkole”. Dokument ten zostanie przekazany do Urzędu Miasta w Kielcach . Znajdzie się w nim prezentacja sylwetki patrona lub uzasadnienie imienia opracowane przez zespół koordynujący.

Poznajemy patrona szkoły

Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie „Poznajemy patrona szkoły”. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona. Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, ponieważ musi on uwzględniać dokonania wybranej osoby/instytucji.

Kampania informacyjna

Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły towarzyszyć będzie przez cały czas trwania akcja informacyjna. Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą dostępne na internetowej stronie szkoły.

Opracował zespół w składzie:

Przewodniczący – mgr Robert Solnica

Członkowie: mgr Agnieszka Kołkowska

mgr Iwona Masternak

mgr Michalina Rzepka