Rola i zdania pedagoga szkolnego:

Do szcze­gó­ło­wych za­dań pe­da­go­ga szkol­ne­go na­le­ży  m.in.: do­ko­ny­wa­nie okre­so­wej ana­lizy sy­tu­acji wy­cho­waw­czej w szko­le, udzie­la­nie ro­dzi­com po­rad wy­cho­waw­czych, po­moc na­uczy­cie­lom w roz­wią­zy­wa­niu trud­no­ści wy­cho­waw­czych, or­ga­ni­zo­wa­nie po­mocy w li­kwi­do­wa­niu nie­po­wo­dzeń szkol­nych oraz za­bu­rzeń roz­wo­jo­wych, or­ga­ni­zo­wa­nie opie­ki nad dzieć­mi za­nie­dba­ny­mi i opusz­czo­ny­mi, udzie­la­nie po­mocy w wy­bo­rze kie­run­ku dal­szej na­uki i za­wo­du.

Za­da­nia pe­da­go­ga szkol­ne­go wy­ni­ka­ją­ce z Roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Edu­ka­cji Na­ro­do­wej i Spor­tu  z dnia 30 kwiet­nia 2013 r. w spra­wie za­sad udzie­la­nia i or­ga­ni­za­cji po­mo­cy psy­cho­lo­gicz­no­-pe­da­go­gicz­nej w pu­blicz­nych przed­szko­lach, szko­łach i pla­ców­kach:

 • roz­po­zna­wa­nie in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb uczniów oraz ana­li­zo­wa­nie przy­czyn nie­po­wo­dzeń szkol­nych,
 • dia­gno­zo­wa­nie śro­do­wi­ska ucznia,
 • okre­śla­nie form i spo­so­bów udzie­la­nia uczniom, w tym uczniom z wy­bit­ny­mi uzdol­nie­nia­mi po­mo­cy psy­cho­lo­gicz­no – pe­da­go­gicz­nej, od­po­wied­nio do roz­po­zna­nych po­trzeb,
 • or­ga­ni­zo­wa­nie i pro­wa­dze­nie róż­nych form po­mo­cy psy­cho­lo­gicz­no – pe­da­go­gicz­nej dla uczniów, ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li,
 • po­dej­mo­wa­nie dzia­łań wy­cho­waw­czych i pro­fi­lak­tycz­nych wy­ni­ka­ją­cych z pro­gra­mu wy­cho­waw­cze­go szko­ły i pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki,

W ra­mach pra­cy pro­fi­lak­tycz­no – wy­cho­waw­czej pe­da­gog szkol­ny:

 • roz­po­zna­je wa­run­ki ży­cia i na­uki uczniów,
 • po­ma­ga w roz­wią­zy­wa­niu trud­nych sy­tu­acji szkol­nych i ro­dzin­nych,
 • opie­ku­je się ucznia­mi szcze­gól­nej tro­ski, współ­pra­cu­jąc z or­ga­ni­za­cja­mi szkol­ny­mi i pozaszkol­ny­mi,
 • kształ­tu­je po­zy­tyw­ne po­sta­wy spo­łecz­ne wśród dzie­ci i mło­dzie­ży (sys­te­ma­tycz­ne roz­mo­wy, po­ga­dan­ki, po­ra­dy, warsz­ta­ty, za­ję­cia in­te­gra­cyj­ne),
 • re­ali­zu­je pro­gra­my pro­fi­lak­tycz­no – wy­cho­waw­cze,
 • do­ko­nu­je oce­ny wy­cho­waw­czej w szko­le ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem uczniów za­gro­żo­nych nie­do­sto­so­wa­niem spo­łecz­nym,
 • czu­wa nad re­ali­za­cją obo­wiąz­ku na­uki,
 • kon­tro­lu­je po­stę­py w na­uce uczniów za­gro­żo­nych, dru­go­rocz­nych,
 • udzie­la po­mo­cy w wy­bo­rze dal­sze­go kształ­ce­nia,
 • udzie­la po­rad ro­dzi­com

Po­nad­to pe­da­gog szkol­ny:

 • udzie­la uczniom po­mo­cy w dzie­dzi­nie na­pięć psy­chicz­nych spo­wo­do­wa­nych nie­po­wo­dze­nia­mi szkol­ny­mi czy kon­flik­ta­mi ro­dzin­ny­mi,
 • wnio­sku­je do są­du spra­wy za­nie­dbań śro­do­wi­sko­wych wo­bec ucznia,
 • pro­wa­dzi pro­fi­lak­ty­kę uza­leż­nień,
 • pro­mu­je zdro­wy styl ży­cia,
 • sta­le współ­pra­cu­je z or­ga­ni­za­cja­mi i in­sty­tu­cja­mi za­in­te­re­so­wa­ny­mi pro­ble­ma­mi opie­ki, wy­cho­wa­nia i edu­ka­cji mło­de­go czło­wie­ka.