1. Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, wychowanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa ( w tym z policją, ratownictwem medycznym, Strażą Miejską i innymi instytucjami).

2.   Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów wychowawczego i profilaktycznego.

3.  Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole:

– realizacja programu profilaktycznego i wychowawczego,

– rozmowy zastępcy dyrektora oraz pedagoga szkolnego z uczniami indywidualne oraz z całą grupą,

– zajęcia prowadzone przez Straż Miejską w ramach Programu profilaktycznego ,, Razem bezpieczniej”,

* Pogadanka o cyberprzemocy (bezpieczeństwo w Internecie)

* Pogadanki o bezpieczeństwie na apelu szkolnym

* Zajęcia warsztatowe – ,,Płytka wyobraźnia to kalectwo”

* Wykład o ekologii

* Czy pies musi ugryźć -pogadanka

* Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym

* Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową z wykorzystaniem miasteczka ruchu

– rzetelnie pełnione dyżury w każdym zakątku szkoły,

– konsekwencja w stosowaniu kar i nagród,

– comiesięczne apele Samorządu Uczniowskiego dla klas I-III oraz IV-VI – przypominanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

– cykl zajęć prowadzonych przez pracowników MZPPP i Panią pedagog na temat: ,,Dokuczanie – jak temu zaradzić”,

– zorganizowano Dzień bez przemocy polegający między innymi na oplakatowaniu szkoły

– prowadzenie konkursu w klasach młodszych pod nazwą ,,Bezpieczna przerwa”,

– ratownicy medyczni przeprowadzili szkolenie dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry pedagogicznej,

– uczniowie naszej szkoły brali udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

– semestralne sprawdzanie obiektów sportowych pod względem bezpieczeństwa i przydatności do zajęć ruchowych,

– udział Policji i Staży Pożarnej w Festynie Rodzinnym jako element propagujący bezpieczeństwo,

– przystąpienie naszej szkoły do programu prewencyjno – profilaktycznego pod nazwą ,,Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” , kończącego się uzyskaniem  ,,Certyfikatu Bezpieczeństwa”

 

Wnioski:

  • Wszystkie działania, które przyniosły oczekiwane efekty, winny być kontynuowane w następnym roku szkolnym.
  • We współpracy z zespołami do spraw programów profilaktycznego i wychowawczego monitorować stan bezpieczeństwa szkoły i natychmiast reagować na ewentualne sygnały o pojawiających się zagrożeniach i lękach uczniów czy też pracowników szkoły.
  • Włączyć do współpracy rodziców w sprawach dotyczących bezpieczeństwa naszej placówki.

 

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

Jarosław Januchta