Projekt edukacyjny „ Propozycja ścieżki  edukacyjnej dla klas VII na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego” realizowany był od  lutego do maja 2018 r. przez  ośmioosobowy  zespół  uczniów  z klasy siódmej.  Opiekunami  projektu  byli  nauczyciele  przedmiotów  przyrodniczych, którzy opracowali scenariusz projektu i szczegółowe cele do realizacji dla czterech grup projektowych.

  Celem projektu było poznanie przez uczniów klas VII  walorów przyrodniczych i kulturowych ŚPN, przygotowanie  wycieczki  do ŚPN , dla klas VII, przeprowadzenie jej według  opracowanego scenariusza, przygotowanie zestawu materiałów dydaktycznych do pracy w terenie.

Grupa projektowa podzielona na cztery zespoły  opracowywała tematykę z zakresu:

  • Położenie ŚPN, budowa geologiczna i rzeźba obszaru,

  • Walory przyrodnicze ŚPN,

  • Procesy geologiczne na terenie ŚPN,

  • Walory kulturowe obszaru ŚPN.

  Głównym sposobem opracowania projektu były spotkania grup projektowych z opiekunami, na których prezentowane były i wspólnie dopracowywane zagadnienia poszczególnych  etapów pracy. Na  konsultacjach uczniowie  przygotowywali: ankiety dla uczniów kl. VII, mapy geologiczny, hipsometryczne, mapy tras turystycznych, zestawy skał i minerałów z Gór Świętokrzyskich, zestawy zadań do wykonania przez uczniów w terenie, opracowania tematyczne fragmentów ścieżki przyrodniczej, karty ewaluacji projektu.

Podsumowaniem projektu była wycieczka dla klasy VII, przeprowadzona przez zespół projektowy. Trasa turystyczna prowadziła z Nowej Słupi przez Święty Krzyż  do Szklanej Huty. Na wyznaczonych punktach poszczególne zespoły zapoznawały uczniów z zagadnieniami, demonstrowali przygotowane materiały, zlecali zadania do wykonania.

Podczas zajęć terenowych uczniowie ćwiczyli umiejętności:  czytania mapy geologicznej, poziomicowej, obliczania wysokości względnej, różnicy temperatury, orientacji  mapy w terenie, rozpoznawania  skał.

Opracowany przez uczniów projekt może służyć następnym kl.  VII, jako propozycja zajęć terenowych z działu programu „Nasz region”.

Autor: Anna Kotulska