Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej państwa.  Bezpieczna szkoła jest wolna od agresji i przemocy, panuje w niej klimat sprzyjający uczeniu się i osiąganiu przez dzieci i młodzież sukcesów na miarę ich możliwości.
W bezpiecznej szkole promuje się edukację włączającą. Uczniowie
z niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej uczą się samodzielności i ról społecznych, które będą pełnić w przyszłości, lepiej przygotowują się do aktywności zawodowej i społecznej. Uczniowie pełnosprawni uczą się tolerancji, wzajemnej akceptacji, zrozumienia i mają szansę udzielenia pomocy swoim niepełnosprawnym kolegom.

Nasza szkoła zwraca uwagę na bezpieczeństwo dzieci. W trosce o realizację działań w zakresie bezpieczeństwa wspólnie z rodzicami troszczymy się o zapewnienie naszym uczniom bezpiecznego otoczenia, wykształcenie u uczniów bezpiecznych zachowań

W ramach działań zmierzających do poprawy otoczenia dzieci:

 • zapewniamy bezpieczną drogę do szkoły (udział uczniów klas I w cyklicznych akcjach „Bezpieczny Pierwszak” oznakowanie przejścia dla pieszych, ograniczenia prędkości aut na jezdni w pobliżu budynku, parking, monitoring wizyjny na terenie szkoły, kontroli wejść i wyjść do budynku)
 • dbamy o bezpieczeństwo uczniów na lekcjach oraz bezpieczny wypoczynek między zajęciami (dyżury nauczycieli podczas przerw, bezpieczne wyposażenie sal, bieżących  remontów na  całym obiekcie, ogrodzenie terenu szkoły, bezpieczny zespół boisk, monitoring  boiska szkolnego)
 • stosujemy BHP i higienę pracy
 • udzielamy pierwszej pomocy
 • reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych (współpraca z Policją, Strażą Miejską)
 • przeciwdziałamy agresji i przemocy (lekcje wychowawcze, zajęcia profilaktyczne)

W zakresie troski o bezpieczne zachowania naszych uczniów:

 • dbamy o klimat szkoły (lekcje wychowawcze poświęcone tematyce bezpieczeństwa, współpraca z Policją, Strażą Miejską)
 • promujemy zdrowy styl życia (udział w akcjach profilaktycznych, promowanie właściwych zachowań)
 • promujemy bezpieczeństwo w sieci
 • rozwiązujemy sytuacje konfliktowe
CZYNNIKI RYZYKA

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE

 

przemoc rówieśnicza poczucie przynależności
odrzucenie przez rówieśników pozytywny klimat szkoły
słaba więź ze szkołą prospołecznie nastawiona grupa
niedostateczne kierowanie swoim zachowaniem wymaganie od ucznia odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy
destrukcyjna grupa rówieśnicza okazje do przeżywania sukcesów i rozpoznawania własnych osiągnieć
niepowodzenia szkolne

 

zdecydowany sprzeciw szkoły dla przemocy

brak wsparcia ze strony rodziców

 

monitorowanie przez rodziców czasu spędzanego przez dziecko wieczorem poza domem
wsparcie emocjonalne mamy, dobry kontakt z tatą, dobry kontakt ze starszym rodzeństwem

Kiedy rodzic powinien się zwrócić o pomoc?

 • dziecko nie chce chodzić do szkoły (przyczyny mogą być różne: mobbing szkolny, fobia szkolna, problemy z rówieśnikami, zastraszanie, namowy kolegów, obawa przed klasówkami, lenistwo, problemy rodzinne),
 • dziecko słabo się uczy (w takich przypadkach uczeń winien uczęszczać na zajęcia wyrównawcze, świetlice środowiskową oraz zostać zdiagnozowany w poradni psychologiczno – pedagogicznej),
 • dziecko jest agresywne, konfliktowe, dziecko, pomimo obietnic składanych w domu, nie zmienia swego postępowania na lepsze
 • dziecko diametralnie zmieniło swoje zachowanie (niepokoi nas jego obojętność na sprawy szkolne, nie odrabia lekcji, ma grono nie znanych nam kolegów, jest dziwnie śpiące, bądź nienaturalnie pobudzone, pachnie czasami alkoholem, nie rozmawia z nami, w domu giną cenne przedmioty) bardzo możliwe, ze ma kontakt z narkotykami, alkoholem lub przebywa w złym towarzystwie,
 • rodzic czuje wewnętrzną potrzebę rozmowy, (np. rodzice rozwodzą się, w domu współmałżonek nadużywa alkoholu, używa przemocy).

Autor: Marzena Zagdan