Regulamin zawiera procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach w sytuacjach zagrożenia dzieci
i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych.

 

Wykaz procedur:

 1. Procedura postępowania w  przypadku  uczniów  sprawiających problemy wychowawcze
 2. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia
 • Procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole dłużej niż
  1 tydzień, bez usprawiedliwienia od rodzica lub lekarza.
 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia
 2. Procedura postępowania w przypadku kradzieży i przywłaszczenia mienia powyżej określonej wartości oraz wymuszenia dokonane na terenie szkoły.
 3. Procedura postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi, dopalaczami i substancjami psychotropowymi, zagrożenia przemocą z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje.
 • Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
 • Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
 1. Procedura postępowania w sytuacji myśli i tendencji samobójczych ujawnianych przez ucznia w szkole.
 2. Procedura powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o trudnych sytuacjach wychowawczych.

Procedura postępowania w  przypadku  uczniów  sprawiających problemy wychowawcze:

 1. w przypadku, gdy uczeń zaczyna sprawiać problemy wychowawcze, wychowawca lub nauczyciel przeprowadza z nim rozmowę. Nauczyciel jasno informuje, co w zachowaniu ucznia było niewłaściwego i określa swoje oczekiwania dotyczące poprawy zachowania.
 2. w przypadku braku poprawy zachowania nauczyciel wpisuje uwagę do Zeszytu obserwacji ucznia.
 3. przy powtarzających się problemach wychowawca kontaktuje się z rodzicem (prawnym opiekunem) ucznia. Podczas rozmowy przedstawia problem
  z zachowaniem ucznia oraz wspólnie wypracowuje się zmianę postępowania ucznia. Rodzice otrzymują poradę, wsparcie. W dzienniku lekcyjnym wychowawca odnotowuje ten fakt, który zostaje potwierdzony podpisami rodziców (prawnych opiekunów).
 4. jeżeli w/w środki zaradcze nie przyniosą efektu, powołuje się komisję szkolno-wychowawczą w składzie: rodzic, wychowawca, uczeń, pedagog szkolny. Przeprowadza się rozmowę wyjaśniającą, z uczniem i rodzicami, ustala się kontrakt, w którym określa się formy pomocy oraz częstotliwość i sposób kontaktowania się.

Z posiedzenia komisji sporządza się notatkę służbową, która znajduje się w dokumentacji pedagoga szkolnego, natomiast wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, potwierdzony podpisami rodziców/prawnych opiekunów.

 1. jeżeli rozmowa przeprowadzona przez komisję szkolno-wychowawczą nie przyniesie efektu, do komisji dołącza dyrektor szkoły. Przeprowadza się rozmowę i dokumentuje ją – jak w etapie czwartym.
 2. jeżeli w/w środki zaradcze nie przyniosą efektu oraz w przypadku stwierdzenia niewydolności wychowawczej rodziców, patologii itp. szkoła zwraca się o pomoc do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, Policji i monitoruje działania.

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia:

 1. nauczyciel natychmiast przerywa zachowanie agresywnego ucznia.
 2. następnie niezwłocznie informuje wychowawcę o zdarzeniu.
 3. wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem/uczniami w obecności nauczyciela – świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocenienie zdarzenia i wyciągnięcie wniosków).
 4. wychowawca sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany).
 5. wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczestników zdarzenia, o zaistniałej sytuacji.
 6. wychowawca i nauczyciele zgłaszają powtarzające się sytuacje do pedagoga oraz dyrektora szkoły.
 7. wychowawca i nauczyciele natychmiast powiadamiają pedagoga i dyrektora szkoły w przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia).
 8. wychowawca ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły sankcje w stosunku do ucznia/uczniów.
 9. wychowawca przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom pisemną lub ustną informację na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia/ uczniów konsekwencji wynikających ze statutu szkoły.

Procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole dłużej niż 1 tydzień, bez usprawiedliwienia od rodzica lub lekarza.

 1. kontakt wychowawcy z rodzicem (prawnym opiekunem) poprzez rozmowę telefoniczną. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą być również wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
 2. jeżeli współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) nie przynosi efektów, wychowawca nadal nie posiada informacji o przyczynie nieobecności ucznia, wspólnie z pedagogiem szkolnym w imieniu dyrektora wysyła pisemne wezwanie rodzica i zobowiązanie do regularnego posyłania dziecka do szkoły. Wezwanie zawiera wyznaczony termin stawienia się ucznia w szkole oraz informację, że niespełnianie obowiązku szkolnego jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (upomnienie).
 3. w przypadku niezgłoszenia się rodziców (prawnych opiekunów) w ustalonym terminie do szkoły i dalszej nieobecności ucznia w szkole uruchamiane jest postępowanie egzekucyjne obowiązku szkolnego.

 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia
 1. wszelkie sygnały pochodzące z obserwacji uczniów w szkole i poza szkoła dotyczące palenia papierosów nauczyciel niezwłocznie zgłasza do wychowawcy klasy.
 2. w przypadku potwierdzenia prawdziwości sygnału, wychowawca wzywa rodziców i przeprowadza w ich obecności rozmowę wyjaśniająco – dyscyplinującą z uczniem i udziela upomnienia i zawiera z nim kontrakt.
 3. w sytuacji złamania kontraktu przez ucznia wychowawca przeprowadza rozmowę z nim w obecności rodziców i pedagoga szkolnego , udzielając nagany wychowawcy.
 4. jeśli powyższe działania pozostają bez rezultatu wychowawca wnioskuje do dyrektora o udzielenie nagany.
 5. w sytuacji postępującej demoralizacji ucznia , przy braku współpracy z rodzicami , dyrektor kieruje sprawę do sądu rodzinnego .

 1. Procedura postępowania w przypadku kradzieży i przywłaszczenia mienia powyżej określonej wartości oraz wymuszenia dokonane na terenie szkoły.
 1. nauczyciel , do którego dotarła informacja o kradzieży lub wymuszeniu niezwłocznie powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.
 2. nauczyciel ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 3. nauczyciel przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły ) pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.
 4. pedagog szkolny lub wychowawca powiadamia rodziców ucznia sprawcy i ucznia ofiary oraz w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa policję.
 5. dyrektor szkoły zobowiązuje ucznia do oddania skradzionej rzeczy ewentualnie do pokrycia kosztów skradzionego przedmiotu
 6. uczeń sprawca po udowodnieniu winy otrzymuje naganę dyrektora szkoły.
 7. W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców powiadomienie policji. Dalszy tok postępowania prowadzi policja
 8. w sytuacji postępującej demoralizacji ucznia, przy braku współpracy z rodzicami dyrektor kieruje sprawę do sądu rodzinnego.

 1. Procedura postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi, dopalaczami i substancjami psychotropowymi, zagrożenia przemocą z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje.
 1. Nauczyciel, który uzyskał informację, że uczeń używa alkoholu, dopalaczy lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji:
 1. przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy,
 2. wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,
 3. wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców (prawnych opiekunów) zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom (prawnym opiekunom) skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym,
 4. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy lub nie stawiają się na wezwanie do szkoły, a nadal napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).
 5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalsze postępowanie należy w kompetencji tych instytucji.
 6. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń narkotyzuje się albo podejrzenia, że jest pod wpływem środków odurzających, dopalaczy nauczyciel powinien powiadomić specjalistę ds. nieletnich lub dzielnicowego, którzy w ramach zadań wynikających z rozpoznania osób nieletnich zagrożonych demoralizacją, podejmą działania zmierzające do rozpoznania i zwalczania tego zjawiska w wymiarze środowiska lokalnego
 1.  W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub narkotyków:
 1. powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,
 2. odizolowuje ucznia od reszty klasy (np. w gabinecie pielęgniarki szkolnej, dyrektora szkoły, pedagoga), zapewniając opiekę i warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,
 3. wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej,
 4. zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadki, gdy rodzice/prawni opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, lub przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom Policji – decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z lekarzem,
 5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/prawnych opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 6. W przypadku powtarzania się sytuacji, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły powiadamia o tym Policję (specjalistę ds. nieletnich) lub sąd rodzinny.
  1. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję
   przypominającą  wyglądem narkotyk, dopalacze:
 7. zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem w osobnym, dozorowanym pomieszczeniu, do czasu przyjazdu Policji oraz ustala do kogo znaleziona substancja należy,
 8. powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa Policję,
 9. po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 10. Zabezpieczając środek przypominający wyglądem narkotyk, dopalacze nauczycielowi nie wolno substancji wyciągać z opakowania, przesypywać, przelewać, wąchać, sprawdzać smak, dotykać, itp.
 11. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję  przypominającą narkotyk, dopalacze:
 12. w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka/torby szkolnej ucznia,
 13. powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. Rodzice/prawni opiekunowie pozostają z dzieckiem na terenie szkoły do czasu przyjazdu Policji i wykonania przez funkcjonariuszy wymaganych czynności.
 14. w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
  Nauczyciel do czasu przyjazdu Policji powinien ucznia odizolować (np. w gabinecie dyrektora, pedagoga) kontrolując przez cały czas jego zachowanie, aby uniknąć  ukrycia lub wyrzucenia przez ucznia podejrzanej substancji.
 15. Jeżeli uczeń przekaże substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją Policji. Wcześniej ustala w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

 1. nauczyciel, wychowawca, pracownik szkoły niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły,
 2. wychowawca ustala okoliczności czynu i świadków zdarzenia,
 3. wychowawca przekazuje ucznia (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły,
 4. wychowawca powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
 5. dyrektor szkoły niezwłoczne powiadamia Policję w przypadku rozboju, uszkodzenia ciała, itp. lub gdy sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
 6. dyrektor szkoły zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je Policji.

Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

  1. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej,
  2. wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,
  3. niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
  4. powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
  5. natychmiastowe wezwanie Policji w przypadku zaistnienia konieczności profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

Procedura postępowania w sytuacji myśli i tendencji samobójczych ujawnianych przez ucznia w szkole.

 1. każdy nauczyciel, który posiada informacje o myślach lub tendencjach samobójczych ujawnianych przez ucznia niezwłocznie informuje o tym wychowawcę lub pedagoga szkolnego, zachowując przy tym atmosferę spokoju i dyskrecji.
 2. uczeń pozostaje w szkole pod opieką wychowawcy lub pedagoga szkolnego do czasu przybycia rodziców .
 3. rodzic otrzymuje informację o niepokojącym zachowaniu dziecka, konieczności zapewnienia dziecku szczególnej opieki oraz o możliwościach specjalistycznej pomocy uczniowi. Należy zobowiązać rodzica/opiekuna, aby zgłaszał szkole każdą planowaną nieobecność dziecka. Z rozmowy zostaje sporządzona notatka w dzienniku.
 4. uczeń powinien być szczególnie obserwowany przez wychowawcę, nauczycieli i pedagoga szkolnego oraz otoczony życzliwą atmosferą.
 5. jeżeli dziecko nie jest obecne w szkole należy niezwłocznie skontaktować się z rodziną ucznia. W przypadku braku kontaktu z rodzicami w razie realnego zagrożenia należy powiadomić Policję.
 6. nauczyciele nie podejmują wobec ucznia działań przekraczających własne kompetencje zawodowe.

Procedura powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o trudnych sytuacjach wychowawczych.

 1. wychowawca oddziału powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystają z danych osobowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym.
 2. wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców w dzienniku lekcyjnym oddziału w rubryce “Kontakty wychowawcy z rodzicami”.
 3. w przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą w szkole drogę służbową (wychowawca, pedagog, dyrekcja).
 4. w sytuacji zgłoszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów zmiany miejsca pobytu wychowawca zobowiązany jest spisać z rodzicami oświadczenie o zmianie miejsca ich pobytu wraz z telefonem i adresem kontaktowym.
 5. w przypadku braku informacji od rodziców o zmianie miejsca ich pobytu, opieka nad dzieckiem w szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych zostanie przekazana odpowiednim instytucjom