Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz.226).

Statut  Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

 

Za realizację Strategii odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 19
im. I. Sendlerowej w Kielcach, a koordynatorem działań jest dyrektor szkoły.

 1. Rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem.
 2. Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
 3. Diagnoza sytuacji wychowawczej w trakcie posiedzeń Zespołu Wychowawczego oraz Rady Pedagogicznej.
 4. Przeprowadzenie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli diagnozy zagrożeń związanych
  z uzależnieniem (z wykorzystaniem ankiet, kwestionariuszy wywiadu).
 5. Obserwacje uczniów podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz przerw śródlekcyjnych.
 6. Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli.

W Szkole Podstawowej nr 19 im. I. Sendlerowej w Kielcach systematycznie prowadzona jest edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia. Działania
w tym zakresie prowadzone są w ramach realizacji:

-Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

-zajęć edukacyjnych – zgodnie z obowiązującą podstawą programową poszczególnych przedmiotów,

-konkursów z zakresu edukacji prozdrowotnej,

-współpracy z: pielęgniarką szkolną, Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Komendą Policji, Strażą Miejską, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną , Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji,

-godzin z wychowawcą,

-imprez sportowych i rekreacyjnych,

-akcji informacyjnych w ramach realizacji programów profilaktycznych,

-zebrań z rodzicami.

-spotkań ze specjalistami/praktykami w zakresie profilaktyki zdrowotnej,

 • Formy i metody działalności informacyjnej.

Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, rodziców
i nauczycieli wiedzy na temat:

-szkodliwości dopalaczy, środków lub substancji, których używanie łączy się zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień,

-dostępnych form pomocy młodzieży zagrożonej uzależnieniem,

-możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień,

-skutków prawnych związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Upowszechnienie tej wiedzy następuje poprzez:

-realizowanie konkursów i akcji profilaktycznych na terenie szkoły,

-motywowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych imprezach, akcjach  i konkursach
o tematyce profilaktycznej,

-opracowywanie gazetek o tematyce profilaktycznej,

-wykorzystanie filmów  i prezentacji multimedialnych o tematyce profilaktycznej,

-rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami mające na celu przekazywanie informacji na temat zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi,dopalaczami,

-przeprowadzanie zajęć o tematyce profilaktycznej przez przedstawicieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej , Policji ,Straży Miejskiej,

-edukację rodziców,

-opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli (w formie broszur, ulotek, prezentacji multimedialnych),

-edukację nauczycieli –przekazywanie informacji na temat szkoleń i warsztatów oraz zapraszanie specjalistów na szkolenia rady pedagogicznej.

 1. Zadania pracowników szkoły w zakresie pomocy młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
 2. 1. Dyrektor szkoły:
 3. a) realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły,
 4. b) monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych,
 5. c) na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikających z realizacji Strategii,
 6. d) podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona z zachowaniem praw uczniów, jak i ich rodziców.
 7. Nauczyciele i wychowawcy klas:
 8. a) realizują działania profilaktyczne i interwencyjne określone w Szkolnym Programie Wychowawczym, Szkolnym Programie Profilaktycznym oraz w Planach Pracy Wychowawcy Klasowego.
 9. b) systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego
  i zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach do dyspozycji wychowawcy, na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań,
 10. c) realizują zagadnienia dotyczące zapobiegania narkomanii w ramach przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia,
 11. d) uczestniczą w kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień
  i innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej interwencji
  w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem,
 12. e) wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z młodzieżą i ich rodzicami informując
  o szkodliwości dopalaczy, środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia,
 13. f) wychowawcy klas organizują szkolenia dla rodziców uczniów o charakterze profilaktycznym, zapraszają specjalistów z zakresu tej tematyki,
 14. g) wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań ryzykownych uczniów swojej klasy oraz sytuacji życiowej rodzin dysfunkcyjnych,
 15. h) wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym oraz z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, z Policją i Strażą Miejską ,także pielęgniarką szkolną w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych, wychowawczych
  i edukacji prozdrowotnej.
 16. Pielęgniarka szkolna podczas pobytu na terenie szkoły:
 17. a) udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, który wymaga takiej interwencji,
 18. b) wzywa pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia,
 19. c) powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, dopalaczy.
 20. d) współpracuje z pedagogiem szkolnym w sytuacjach kryzysowych, wymagających udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub podejrzewa, że uczeń ma problemy zdrowotne spowodowane zaniedbywaniem stanu zdrowia lub złym odżywianiem,
 21. e) przeprowadza profilaktyczne pogadanki i prelekcje dla uczniów dotyczące zdrowego trybu życia i zagrożeń uzależnieniami.
 22. Pedagog szkolny:
 23. zapewnia pomoc pedagogiczną młodzieży zagrożonej uzależnieniem na terenie szkoły, prowadzi indywidualne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne uczniom podejmującym zachowania ryzykowne.
 24. systematycznie rozpoznaje i diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniem (ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, obserwacje diagnozujące, rozmowy kierowane, indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z wychowawcami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły).
 25. prowadzi działalność informacyjną, która obejmuje upowszechnianie wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły informacji na temat szkodliwości dopalaczy, środków lub substancji, których używanie jest zagrożeniem dla zdrowia i życia uczniów.
 26. udostępnia uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii.
 27. dostarcza osobom zainteresowanym informacji na temat dostępnych form pomocy (placówki i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, placówki świadczące pomoc społeczną rodzinie, punkty konsultacyjne dla osób z problemem uzależnienia, placówki leczenia uzależnień i współuzależnienia, organizacje pozarządowe służące pomocą rodzinie, inne) młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej, osobom współuzależnionym.
 28. organizuje zajęcia profilaktyczne, integracyjne we współpracy z wychowawcami klas, współorganizuje profilaktyczne imprezy ogólnoszkolne w celu zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych uczniów, rozwijania poczucia własnej wartości, motywowania do podejmowania właściwych decyzji, różnych form aktywności, rozwijania zainteresowań i umiejętności psychospołecznych.
 29. współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, rodzinę i szkołę w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
 30. organizuje i uczestniczy w WDN oraz w warsztatach, szkoleniach, kursach organizowanych przez placówki zajmujące się tą działalnością.
 31. współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły we wszystkich działaniach mających na celu redukowanie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w sytuacjach wymagających interwencji lub w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy uczniowi, który znalazł się w sytuacji kryzysowej.
 32. Pracownicy administracji i obsługi szkoły:
 33. a) uczestniczą w organizowanych w szkole szkoleniach z funkcjonariuszami Policji na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły (podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków,dopalaczy, alkoholu, posiada substancję przypominającą narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą przemocy),
 34. b) informują dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego, wychowawcę lub nauczyciela o każdym niepokojącym zdarzeniu czy zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji pracownika szkoły.
 35. Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi, dopalaczami i substancjami psychotropowymi, zagrożenia przemocą z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje;

1.Nauczyciel, który uzyskał informację, że uczeń używa alkoholu, dopalaczy lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji:

 1. przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy,
 2. wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,
 3. wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców (prawnych opiekunów) zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom (prawnym opiekunom) skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym,
 4. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy lub nie stawiają się na wezwanie do szkoły, a nadal napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).
 5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalsze postępowanie należy w kompetencji tych instytucji.
 6. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń narkotyzuje się albo podejrzenia, że jest pod wpływem środków odurzających, dopalaczy nauczyciel powinien powiadomić specjalistę ds. nieletnich lub dzielnicowego, którzy w ramach zadań wynikających z rozpoznania osób nieletnich zagrożonych demoralizacją, podejmą działania zmierzające do rozpoznania i zwalczania tego zjawiska w wymiarze środowiska lokalnego
 7. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub narkotyków:
 8. powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,
 9. odizolowuje ucznia od reszty klasy (np. w gabinecie pielęgniarki szkolnej, dyrektora szkoły, pedagoga), zapewniając opiekę i warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,
 10. wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej,
 11. zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadki, gdy rodzice/prawni opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, lub przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom Policji – decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z lekarzem,
 12. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/prawnych opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 13. W przypadku powtarzania się sytuacji, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły powiadamia o tym Policję (specjalistę ds. nieletnich) lub sąd rodzinny.
  1. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, dopalacze:
 14. zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem w osobnym, dozorowanym pomieszczeniu, do czasu przyjazdu Policji oraz ustala do kogo znaleziona substancja należy,
 15. powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa Policję,
 16. po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 17. Zabezpieczając środek przypominający wyglądem narkotyk, dopalacze nauczycielowi nie wolno substancji wyciągać z opakowania, przesypywać, przelewać, wąchać, sprawdzać smak, dotykać, itp.
  1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, dopalacze:
 18. w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka/torby szkolnej ucznia,
 19. powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. Rodzice/prawni opiekunowie pozostają z dzieckiem na terenie szkoły do czasu przyjazdu Policji i wykonania przez funkcjonariuszy wymaganych czynności.
 20. w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
  Nauczyciel do czasu przyjazdu Policji powinien ucznia odizolować (np. w gabinecie dyrektora, pedagoga) kontrolując przez cały czas jego zachowanie, aby uniknąć  ukrycia lub wyrzucenia przez ucznia podejrzanej substancji.
 21. Jeżeli uczeń przekaże substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją Policji. Wcześniej ustala w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
 22. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych.

W trosce o prawidłowy rozwój młodzieży na terenie szkoły podejmowanych jest szereg różnorodnych działań wychowawczych, zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych w związku z uzależnieniami oraz innymi sytuacjami zagrożenia.
1) W ramach współpracy z rodzicami w szkole organizowane są:

 1. a) klasowe zebrania,
 2. b) konsultacje indywidualne z nauczycielem, wychowawcą podczas Dnia Otwartej Szkoły
 3. c) edukacja rodziców,
 4. d) spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami prowadzone przez pedagoga i psychologa,
 5. e) bieżąca współpraca –kontakt telefoniczny, korespondencja,
 6. f) wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych wychowawczo, pomoc w podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom.

2) Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków przyjmuje następujące formy:

 1. a) wymiany informacji dotyczących postaw wychowanków w odniesieniu do uzależnień,
 2. b) wspólne rozwiązywanie indywidualnych problemów, proponowanie rozwiązań, poradnictwo,
 3. c) przekazywanie informacji dotyczących skutków prawnych związanych z naruszeniem prawa przez uczniów szkoły,
 4. d) pedagogizacja rodziców dotycząca potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, zagrożeń związanych z uzależnieniami, przebiegu rozwoju społecznego, dostępnych form pomocy specjalistycznej
 5. e) udostępnianie rodzicom informatorów, poradników i materiałów edukacyjnych, ulotek,
 6. f) zachęcanie rodziców do utrzymywania stałego kontaktu ze szkołą (wychowawcą i pedagogiem szkolnym),
 7. g) angażowanie rodziców do współpracy z nauczycielami w zakresie organizowania imprez szkolnych, wycieczek, dyskotek, itp.
 • Aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach umożliwiających alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych.

Zajęcia profilaktyczne prowadzą:

-wychowawcy klas, w oparciu o plany wychowawcy klasy, w ramach godzin wychowawczych,

-nauczyciele przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania uzależnieniom, w ramach zajęć edukacyjnych,

-nauczyciele realizujący wychowanie do życia w rodzinie,

-nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia sportowe:

 1. a) zachęcając uczniów do uprawiania sportu jako alternatywnej formy zagospodarowania czasu wolnego wobec zachowań ryzykownych,
 2. b) propagując udział w dodatkowych zajęciach artystycznych, pracy w Samorządzie Uczniowskim jako alternatywnych formach zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych uczniów.
 3. c) motywując uczniów do rozwijania talentów i zainteresowań, a także pomagając pokonywać trudności w nauce (w czasie zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań).
 • Dostosowanie treści i form zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz stopnia zagrożenia.

Wybór przekazywanych uczniom treści oraz stosowanych form pracy odbywa się zgodnie  z ich wiekiem, możliwościami intelektualnymi oraz percepcyjnymi. Podejmowane działania uwzględniają potrzeby danej grupy związane ze stopniem zagrożenia uzależnieniem oraz występującymi aktualnie zachowaniami ryzykownymi. Pod uwagę są brane między innymi następujące zagrożenia:

-zagrożenia wynikające z wagarowania,

-zagrożenia związane z uzależnieniami,dopalaczami,

-zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym (w drodze do i ze szkoły),

-zagrożenia związane ze zjawiskiem przemocy i agresji (w szkole i poza nią),

-zagrożenia związane z niehigienicznym stylem życia (siedzenie przed komputerem),

-zagrożenia związane z niebezpieczeństwami występujące w internecie,

-cyberprzemoc,

-sekty,

-negatywny wpływ grupy rówieśniczej,

-pedofilia,

-prostytucja nieletnich.

Oceny sytuacji w tym zakresie dokonuje wychowawca klasy planując pracę wychowawczą i zapobiegawczą w danym roku szkolnym, uwzględniając informacje uzyskane od innych nauczycieli i wychowawców, dokonując okresowej oceny sytuacji wychowawczej w klasie i w szkole. Planując pracę wychowawczą, bierze także pod uwagę wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach uczniów wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Organizując zajęcia profilaktyczne dostosowuje ich treść i formę przekazu do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. Ponadto szkoła podejmuje działania zapobiegawcze poprzez różnorodność form  i treści profilaktycznych, organizowanie akcji i imprez o charakterze profilaktycznym oraz zajęć z:

-wychowawcą,

-pracownikami komendy Policji, Straży Miejskiej (odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym),

-pedagogiem szkolnym,

-Sanepidem, ŚCO

-pracownikami Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

 1. Edukacja rówieśnicza.

W Szkole Podstawowej nr 19 im. I. lendlerowej w Kielcach edukacja rówieśnicza realizowana jest przez nauczycieli współdziałających z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i grupami inicjatywnymi uczniów.

Formami działania w tym zakresie są między innymi:

 1. a) organizacja akcji charytatywnych,
 2. b) propagowanie wolontariatu,
 3. c) organizowanie akcji dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i współudział w tematycznych imprezach szkolnych,
 4. d) przygotowywanie gazetek szkolnych ,
 5. e) pomoc koleżeńską,
 6. f) propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w konkursach prozdrowotnych , oraz udział w zajęciach, młodzieżowych drużynach harcerskich i zawodach sportowych),
 7. g) zajęcia o formie dramy (lub innych interakcyjnych metod) poświęcone problematyce otwartości i tolerancji, praw człowieka, asertywności w kontaktach rówieśniczych oraz istnienia jednostki w społeczeństwie demokratycznym z zachowaniem norm prawnych
  i społecznych,
 8. h) propagowanie idei edukacji rówieśniczej jako skutecznej drogi rozwiązywania konfliktów
  i problemów życiowych,
 9. i) udział w projektach edukacyjnych, samodzielne przygotowywanie prezentacji multimedialnych i prezentowanie ich dla kolegów w klasie lub w szkole.
 10. Sposoby współdziałania pracowników szkoły ze Służbą Zdrowia i Policją w sytuacjach wymagających interwencji.

1) Współpraca z Policją:

-spotkania wychowawców, dyrektora z Policjantami,

-informowanie Policji o zdarzeniach występujących na terenie szkoły, mających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów oraz przejawach demoralizacji,

-współpraca w rozwiązywaniu trudnych sytuacji mających miejsce w szkole i poza nią

-organizowanie spotkań z zakresu profilaktyki dla uczniów i rodziców z udziałem funkcjonariuszy Policji,

-zgodnie z procedurami i metodami postępowania, współpraca szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.

2) Współpraca ze Służbą Zdrowia:

-pełniąca w szkole dyżur Pielęgniarka Szkolna  podejmuje działania o charakterze profilaktycznym i informacyjnym, dotyczące zagrożeń uzależnieniami,

-informuje o zachowaniach ryzykownych i zachowaniach niebezpiecznych ,

-rozwiązuje problemy szkolne, społeczne i zdrowotne z pedagogiem szkolnym

-w przypadku , gdy Pielęgniarka nie pełni dyżuru na terenie szkoły w razie konieczności dyrektor lub nauczyciel wzywa Pogotowie Ratunkowe.

 1. Współpraca z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa nr 19 im. I. Sendlerowej w Kielcach  korzysta w realizacji swych statutowych funkcji ze wsparcia m.in.:

– Komendy Rejonowej Policji

– Straży Miejskiej

-Sądu Rejonowego (kuratorzy zawodowi i kuratorzy społeczni)

-Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych

– Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

-Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji,

 • Wspieranie uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją, rozwijanie ich poczucia własnej wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, zaspokajających ich potrzeby psychiczne
  i społeczne, rozwijających zainteresowania i umiejętności psychospołeczne.

W ramach opieki psychologiczno –pedagogicznej uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy nauczycieli, wychowawcy, pedagoga szkolnego w celu rozwiązywania osobistych i rodzinnych problemów. Organizacja pracy szkoły zapewnia uczniom możliwość zaspokajania potrzeb psychicznych, społecznych a także rozwój umiejętności   i zainteresowań. Wobec tych osób, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania zależności od środków uzależniających, oraz wobec uczniów, o których wiemy, że sporadycznie używają środków uzależniających, zagrożonych niedostosowaniem społecznym realizowane są następujące zadania z zakresu profilaktyki:

-diagnoza psychologiczna i pedagogiczna problemu, w tym diagnoza sytuacji rodzinnej
i szkolnej ucznia oraz jej monitorowanie,

-indywidualne rozmowy z uczniami, opieka specjalistów szkolnych, organizowanie  i udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej

-umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju podczas zajęć lekcyjnych oraz godziny
z wychowawcą, których tematyka dostosowana jest do potrzeb uczniów,

-spotkania i zajęcia o charakterze profilaktycznym i opiekuńczo -wychowawczym, budowanie poczucia własnej wartości poprzez wsparcie indywidualne uczniów i rozwijanie umiejętności psychospołecznych poprzez udział w organizowanych zajęciach terapeutycznych w miarę potrzeb,

-organizowanie zajęć pozalekcyjnych zapewniających uczniom możliwość rozwoju zainteresowań i aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym związanych z realizacją pomocy psychologiczno –pedagogicznej, również akcje profilaktyczne, konkursy, koła zainteresowań czy zajęcia sportowe,

-organizacja zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów szkolnych oraz specjalistów z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej

-osobiste wsparcie, w tym motywowanie do podejmowania form aktywności alternatywnych do wszelkiego rodzaju zachowań, mających związek z uzależnieniami lub demoralizacją,

-współpraca z rodzicami (opiekunami) w zakresie wymiany informacji, poradnictwo i konsultacje, podejmowanie działań wychowawczych oraz udzielanie wsparcia rodzicom poprzez  dyżury nauczycieli dla rodziców,

-przekazywanie informacji dotyczących dostępnych form pomocy specjalistycznej,

-nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę i rodzinę,

-udzielanie uczniom wsparcia materialnego,

-pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami (prowadzenie mediacji szkolnych i działań interwencyjnych wobec uczniów –współpraca nauczycieli, dyrekcji i specjalistów szkolnych),

-organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

-angażowanie uczniów w aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim w celu budowania ich poczucia własnej wartości oraz zachęcania ich do działań alternatywnych do tych, które niosą zagrożenie uzależnieniami i demoralizacją.

 • Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacjach zagrożenia uzależnieniami.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli  w Szkole Podstawowej nr 19 im I. Sendlerowej w Kielcach uwzględnia tematykę profilaktyki uzależnień i odbywa się zgodnie z potrzebami szkoły oraz szkolnym planem doskonalenia zawodowego. Zasadniczym celem podejmowanych w tym zakresie działań jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki oraz programu wychowawczego. Nauczyciele uczestniczą w rożnych formach doskonalenia zawodowego realizujących  treści z zakresu profilaktyki uzależnień.

Organizowane są także szkolenia dla Rady Pedagogicznej prowadzone przez specjalistów ds. profilaktyki uzależnień.

 • Dokonywanie systematycznej oceny podejmowanych działań wychowawczych
  i zapobiegawczych.

Członkowie Rady Pedagogicznej systematycznie dokonują oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych poprzez:

-ewaluację skuteczności realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,

-modyfikację Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,

-sporządzanie sprawozdań śródrocznych i rocznych przez wychowawców poszczególnych klas,

-analizę sytuacji wychowawczej oraz występujących problemów i zagrożeń zawartą w sprawozdaniach sporządzonych przez wychowawców i pedagoga szkolnego,

-pracę nad analizą bieżącej sytuacji wychowawczej oraz występujących problemów  i zagrożeń w zespołach wychowawczych składających się z wychowawców i nauczycieli uczących w poszczególnych oddziałach,

-przeprowadzanie ankiet wśród rodziców i uczniów,

-wyznaczanie kierunków dalszej pracy profilaktycznej oraz określanie zagadnień i zjawisk wymagających szczególnej uwagi,

-współpracę nauczycieli i wychowawców mającą na celu planowanie kroków zaradczych oraz rozwiązywanie bieżących problemów związanych z nieprawidłowym zachowaniem uczniów (wpisy do zeszytów obserwacji),

-analizę postaw poszczególnych uczniów przy wystawianiu ocen zachowania

 1. Gdzie szukać pomocy?
 2. Na terenie szkoły
 • dyrekcja szkoły – telefon do sekretariatu, tel. (041) 367-64-86
 • pani pedagog mgr Marzena Zagdan, tel. (041) 367-64-86 wew. 26
 • wychowawcy i nauczyciele
 • specjaliści z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – dyżury podczas Dni Otwartej Szkołą

3.Poza szkołą

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach
 1. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce tel. 41 36-76-302

Do szczególnych zadań Komisji należą:

Zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii dla osób uzależnionych, jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym (współmałżonków, dzieci, rodziców),

Wspieranie i rozwijanie różnorodnych form profilaktyki uzależnień, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

Współpraca z różnorodnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień,

Motywowanie i kierowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, pijących w sposób szkodliwy społecznie.

 • Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
 1. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce tel. 41 36-76-788

Praca indywidualna oraz grupowa z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz zajęcia dla członków rodziny oraz grupa dla młodzieży uzależnionej od alkoholu (w wieku 17-24 lat). Ośrodek prowadzi oprócz przychodni oddział dzienny odwykowy.

 • Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Kielce, ul. Karczówkowska 36
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia, Kielce, ul. Grunwaldzka 45
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Kielce, ul. Jagiellońska 74
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Kielce, ul. Studzienna 2 tel. (041) 331-25-24
 • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, (041) 331-53-13
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/w Kielcach, tel. 502-353-430
 • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”
  Malików 150b 25-639 Kielce tel.: (41) 367-36-93, 603-388-318
 • Komenda Miejska Policji: Telefon Zaufania, tel. (041) 349-30-30; Stop Przestępczości, tel. 0800-559-975
 • Pracownia Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki Uzależnień, (041) 344-59-54
 • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Ofiarom Przestępstw, (041) 349-32-51
 • bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 166-111

 

Opracowała: Marzena Zagdan