Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII .

Tematyka konkursu: prezentacja przysłów, idiomów i powiedzeń języka niemieckiego w formie ilustracji.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej z języka niemieckiego  w formacie A4 prezentującej dane przysłowie, idiom lub powiedzenie.

Technika wykonania pracy: kredka, ołówek, pastele, akwarela, akryl, kolaż.

Termin oddania pracy:  29 listopada 2019 roku

Osoba odpowiedzialna:  Malwina Odrzywolska

Pracę należy opisać na odwrocie w prawym dolnym rogu (drukowanymi literami) podając:

– imię, nazwisko oraz klasę,

– tytuł pracy w języku niemieckim,

– tłumaczenie ilustracji w języku polskim.

W ocenie pracy będzie brana pod uwagę:

– kreatywność,

– stopień zrozumienia ilustrowanego tematu przez ucznia,

– walory estetyczne pracy.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Zapraszam do udziału

Malwina Odrzywolska