Międzyszkolny Konkurs Językowy „Culture in a box – Tatsache uber Kultur ”

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint promującej kulturę państw anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

Ul. Targowa 3, 25-520 Kielce

Organizatorzy wewnętrzni:

Agata Siwoń, Michalina Rzepka, Malwina Odrzywolska, Anna Magda

Cele konkursu:

1. Promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego i niemieckiego oraz chęci pogłębiania wiedzy związanej z krajami angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.

2. Doskonalenie umiejętności pozwalających podejmować samodzielnie pracę z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i nośników informacji.

3. Zachęcenie uczniów do podnoszenia umiejętności korzystania z nowoczesnych technik komputerowych, w tym tworzenia prezentacji w programie PowerPoint.

4. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.

Regulamin

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.

Należy przygotować prezentację w programie PowerPoint w języku angielskim lub niemieckim. Prezentacja nie powinna zawierać więcej niż 10 slajdów. Praca powinna zawierać slajd tytułowy. Temat pracy powinien związany być z szeroko pojętą kulturą krajów anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych (muzyka, sport, miejsca warte odwiedzenia, miasta, sławni ludzie itp.).

Pracę zapisaną jako pokaz slajdów programu Microsoft PowerPoint (.ppsx lub .pps) na płycie CD należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przysłać na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

Ul. Targowa 3, 25-520 Kielce

Z dopiskiem: Konkurs językowy „Cybernetyczny Świat”

Do dnia 30.11.2015r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szkoła biorąca udział w konkursie może przysłać maksymalnie 3 prace uczniowskie. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (podana w załączniku). Prace konkursowe nie są zwracane.

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem konkursu.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w grudniu 2015r. Organizatorzy poinformują laureatów telefonicznie lub drogą e-mail. Lista laureatów zostanie umieszczona także na stronie internetowej http://www.szkp19.8p.pl. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczniów.

Kryteria oceniania:

– realizacja tematu

– kompozycja

– bogactwo języka, styl wypowiedzi, poprawność językowa, ortografia, interpunkcja

– oryginalność i estetyka pracy

Uczniowie będą oceniani w 3 kategoriach wiekowych (uczniowie klas 4, 5 i 6). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania równorzędnych miejsc lub przyznania wyróżnienia.

Autorzy: A.Siwoń, M.Rzepka, M.Odrzywolska, A.Magda,