DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W KIELCACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej  w Kielcach

25-520 Kielce, ul. Targowa 3

tel. 041 367 64 86

 1. Stanowisko: Specjalista ds. kadr
 2. Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu (na zastępstwo do 30 VI 2020 z możliwością przedłużenia na stałe)
 3. Wymagania niezbędne wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 • wykształcenie wyższe – kierunek: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, prawo lub inne wyższe (podyplomowe jw.) i 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie (jw.) i 5-letni staż pracy,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karany za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • spełnia wymogi określone w Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 14 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) art. 6 ust. 1i ust. 3
 • posiada wiedzę w zakresie znajomości aktów prawnych obowiązujących w oświacie,
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych,
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • znajomość ustaw: Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, i umiejętność praktycznego ich zastosowania,
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych: MS Office, VULCAN – Kadry Optivum, programu Płatnik, System Informacji Oświatowej SIO,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku a także w zespole, umiejętność szybkiego uczenia się, podzielność uwagi, obowiązkowość, odpowiedzialność, punktualność, kreatywność, dyspozycyjność i gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji, komunikatywność.
 1. Zakres obowiązków Specjalisty ds. kadr:
 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły.
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • kierowanie ewidencją czasu pracy,
 • prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich, rejestru delegacji służbowych, badań profilaktycznych i sanitarno-epidemiologicznych oraz szkoleń w zakresie BHP.
 • odpowiedzialność za przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem oraz szkoleniami pracowników,
 • przygotowywanie wykazów do listy płac,
 • wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników, kompletowanie wniosków dla pracowników szkoły przechodzących na rentę, emeryturę.
 • terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników szkoły, poświadczanie uprawnień do świadczeń leczniczych pracowników.
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, UM, KO i innych dotyczących spraw kadrowych.
 • Bieżąca obsługa danych dotyczących pracowników do Systemu Informacji Oświatowej.
 • inne prace zlecone przez dyrektora szkoły
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • życiorys (CV) – powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r.,poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (Załącznik nr 1)
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 2)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy
 • kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania na stronie internetowej Szkoły www.sp19.kielce.eu oraz w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach, ul. Targowa 3,
 • praca w godzinach 7.30 – 15.30
 • praca w zespole,
 • codzienny kontakt telefoniczny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 r. (piątek) do godziny 15:30 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach, ul. Targowa 3 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. kadr w Szkole Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach”.  

Na adres:

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach,

25-520 Kielce, ul. Targowa 3,

 

Przewidywane otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2019 r. o godz. 10:00.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można się zapoznać w Szkole Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach przy ul. Targowej 3.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 367 64 86.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 19 im Ireny Sendlerowej w Kielcach przy ul. Targowej 3, w terminie do dnia 03.01.2020 r.

 

Dyrektor Szkoły

Dorota Mętrak

Pliki do pobrania:

Załącznik 1 w w formacie .docx w w formacie .pdf

Załącznik 2 w w formacie .docx w w formacie .pdf